Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Newsletter, Varning Schönfelder nr 22, den 1 juni 2004  
Bäste läsare,  
Min ledare!  
Är det läget för att starta ett trafikföretag AB Rebell?  
Annandag pingst som helgdag är det för sista gången! Istället blir den 6 juni en ny helgdag med start år 2005. Äntligen! Det har varit svårt att förklara för omvärlden varför Sverige som enda land inte firar sin Nationaldag men väl den 1:a Maj.  
Miljöbedrägeriet fortsätter, mp + v driver regeringen framför sig, samtidigt som man lurar skattebetalarna att betala miljarder mer därom ser du i detta Newsletter.  
 
Träffade en vän som hälsade på, vilken är bosatt i USA och tillhör en av långivarna till Concordia dvs ägaren av Swebus. Han var inte glad, han var ännu mindre glad efter när vi diskuterat igenom förutsättningen för bolaget i Sverige, taffliga chefer, och den svenska statsekonomin med en ny netto upplåning, orsak och verkan, varför det fattas pengar i Landstingen, att enda möjligheten är ytterligare nedskärningar vilket betyder mindre pengar för länsbolagen, mindre pengar till dem som utför transporterna och med all sannolikhet mindre möjligheter på återbetalningsförmågan av lånen till långivarna på andra sidan Atlanten.  
Grabbarna "over there" är inte vana vid att bokstavligen bli lurade, då förutsättningarna som dom förespeglades aldrig funnits.  
Nordisk Lokaltrafikmöte i Oslo den 9 - 11 juni.  
Så är det dags igen för bidrags tagarfolket att hålla möte, denna gång i Oslo och i september i Göteborg. Vad är det som händer inom kollektivtrafiken som rättfärdiga dylika möten med utställningar bara några månader emellan dem? Vad är det som rättfärdiga överhuvudtaget möten av detta slag annat än vart 5:e år? Istället far man därutöver på motsvarande tillställningar i andra länder för att utbyta vaddå, med varandra?  
Titta man på programmet blir man helt förskräckt, där skall SL tf. (till förordnad) Informationsdirektör, en post som kunde sparas in omgående, förklara för bidrags tagarförsamlingen hur lyckat SL:s märkesvaru kommunikation har varit. Det måste ändå vara höjdpunkten av all idiotism?  
Där skall SL:s Lars Nordstrand berätta om konkurrens och upphandling, en person som borde sitta bakom lås och bom om han hade varit verksam i ett annat land än Sverige. ( Han bör komma ihåg upphandlingen i Södertälje, där han feg som han är skicka fram Stockholms dyraste advokater för att klara sig undan direkt uppsåtligt bedrägeri?)  
VD, för SL, Lennart Jangälv efter några månader på plats skall han berätta för församlingen om framtidens kollektivtrafik, jajisses, svårare var det inte med kollektivtrafiken! Dylika män med kristallkulan i handen skall man vara rädd om, då fråga jag mig varför distributionen av Kalles Kaviar och andra livsmedel skulle vara så mycket svårare när han satt som chef för denna avdelning på IKEA vilken minst sagt inte är en lyckat referens, skillnaden torde väl ligger i att inom IKEA måste det fungera, helst, inom SL är det vackra ord och mycket skitsnack, det är ändå skattebetalaren som får betala oaktat varumärket då ingen blir gladare av att vara stående vid en hållplast minus 15 grader och ingen buss kommer då det saknas förare eftersom hela systemet är bankrutt! Jätte mycket bankrutt!  
Att halva SL ledningen samt ansvariga politiker far till Oslo, bor på ett av Nordens dyraste hotell och försnillar skattebetalarnas pengar på den mest menigslösa konferensen, mässa, utställningen, samkväm, det saknas omdöme.  
Varför finns dessa mässor eller vad man vill kalla detsamma? Det förutsätts att leverantörer inom branschen ställer upp och ställer ut till hutlösa m2 priser, besökarna som till 98% betalar med skattebetalarnas pengar över 6.000 kronor per person som deltagaravgift tillkommer 1.500 kronor x 2 till 3 nätter för hotell och så traktamenten och lite Taxi, flygresa och annat, kostar varje deltagare 20.000 kronor enbart för Stockholms del dryga 150.000 kronor. Nyttan, NOLL, men det var en kul tillställning! Överskottet av tillställningen går till arrangerande lokaltrafikförening, ännu ett sätt att finansiera en sjuk verksamhet. Och snart träffas bidragstagargänget på nytt i Göteborg, samma meningslösa debatter och Workshop, finns det ingen som kan sätta stopp på slöseriet, idiotierna?  
När jag såg pressmeddelandet från Flygbussarna nu snart People travel group satt en god vän och jag diskuterade med ett glas kall öl på terrassen, tittandes ut över Alicante bukten, varför det inte finns ett enda bolag som tar upp konkurrensen, är det dags för ett nytt bolag med namnet Trafik AB Rebell?  
Till slut ställer jag frågan, hade bidragstagarnas minst 5 möten om året, som inte behövs varit möjliga om hela branschen varit avreglerad? Svaret är enkelt, självklart inte!  
Fri etablering är lösningen på denna huggsexa med skattebetalarnas pengar.  
Andra branscher av en hel annan dignitet och betydelse för samhället som läkarkongresser, IAA bil och tunga fordon har dessa vartannat år, många andra tunga organisationer vart 4:e år.  
Ridå!  
============================================  
 
Innehållet i detta Newsletter:  
1) Från 1 oktober 2005 högre skatter på diesel!  
2) Adelsohn har rätt! Spåren förskräcker  
3) Ännu en Pagrotsky, hur man skall slösa med skattebetalarnas pengar och hålla sjuka verksamheter under armarna  
4) Det går framåt för Bränslecelldrivna bilar, GM har tagit ledningen Europa sakta efter.  
5) Var beredd på förändring  
6) Fri konkurrens inom politiken lika viktig som för industrin!  
7) Volvo i skattestrid  
8) Bönder ligger långt före Bussbranschen!  
9) Den svenska miljöbluffen, en följetång utan ände!  
10) SMART PAPPER STOPPAR OÄRLIGHET eller hur man stoppar fotokopiering av dokument som är konfidentiella.  
11) Detta är ingen rolig läsning för branschens tidningsredaktörer!  
12) Dacia X 90 en ny bil för ca 50.000 kronor som kommer att säljas via Internet!  
 
====================================  
Från 1 oktober 2005 högre skatter på diesel!  
Det kom ett pressmeddelande från Finansdepartementet som i enkel sammanfattning innebär högre kostnader för fordon och det gäller även för bussar. Bränsleskatten ökas med 50 öre per liter på diesel, samtidigt som man påstår med det numera vedertagna trams snacket att "utredningen strävat efter att iaktta miljö- trafiksäkerhets- och konkurrensaspekter"  
Sammanfattningsvis är utredningens resultat att netto effekten innebär 1 miljard mera inkomster till staten och detta kan man bara erhålla genom en högre beskattning. Så enkelt är det med start den 1 oktober 2005 dvs drygt om ett år. Ha detta i minne när du sätter dina priser.  
Här kommer hela texten:  
 
En reformerad vägtrafikbeskattning  
Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08) överlämnar i dag slutbetänkandet Skatt på väg (SOU 2004:63) till finansminister Bosse Ringholm.  
 
Vägtrafikskatteutredningen har haft till uppgift att se över vägtrafikbeskattningen. Vid utformningen av förslaget har utredningen strävat efter att iaktta miljö- trafiksäkerhets- och konkurrensaspekter. Som utgångspunkt för översynen har, enligt direktiven, ett fiskalt perspektiv gällt.  
Utredningens förslag kan sammanfattas i följande punkter:  
- På sikt bör skatten på bensin och dieselolja tas ut efter samma principer. Utredningen föreslår därför att beskattningen av dessa bränslen harmoniseras. I ett första steg föreslås att skatten på dieselolja skall höjas med 50 öre per liter.  
- Fordonsskatten för personbilar skall genomgå en varsam omläggning, genom att grunden för skatteuttaget skall vara fordonens utsläpp av koldioxid och inte såsom i dag deras vikt.  
- Nivån på dagens fordonsskatt för bensindrivna personbilar skall bilda utgångspunkt för omläggningen.  
- Nyare dieseldrivna personbilar får därigenom en sänkt fordonsskatt.  
- Som ett led i en koldioxiddifferentierad fordonsskatt för samtliga lätta fordon skall fordonsskatten för lätta bussar och lätta lastbilar höjas med 40 procent jämfört med i dag. Dessa fordon skall sedan, fr.o.m. modellår 2008, ingå i den gemensamma fordonsskatteskalan.  
- I syfte att öka miljöstyrningen för tunga fordon sänks fordonsskatten för de fordon som uppfyller senaste obligatoriska miljöklass.  
Utöver dessa materiella förslag lämnar utredningen också förslag till en modern och förenklad författningsreglering av vägtrafikbeskattningen, bland annat i form av en ny vägtrafikskattelag för fordonsskatt och saluvagnsskatt. Detta har gjorts inom ramen för den lagtekniska översyn som direktiven föreskriver.  
Ett genomförande av utredningens förslag innebär ökade nettointäkter för offentlig sektor för år 2006 om cirka 1,5 miljarder kronor. Den varaktiga nettoeffekten kan beräknas till cirka 1 miljard kronor.  
Från miljösynpunkt har utredningens förslag genomgående positiva effekter. Vissa indirekta effekter för trafiksäkerheten kan dessutom förväntas.  
Utredningens förslag bör kunna träda i kraft den 1 oktober 2005.  
Utöver de ovan redovisade konkreta förslagen och i enlighet med direktiven har utredningen analyserat för- och nackdelar med att införa en kilometerskatt för tunga lastfordon i Sverige. Utredningen har därvid funnit att övervägande skäl talar för att det är lämpligt att införa en sådan skatt. I betänkandet lämnar utredningen därför förslag på hur grunddragen av en kilometerskatt kan utformas, varav några huvudpunkter anges nedan.  
- Kilometerskatten bör i princip omfatta alla lastbilar med en totalvikt över 3,5 ton.  
- Kilometerskatten skall tas ut på hela det allmänna vägnätet. Enskilda vägar t.ex. skogsbilvägar undantas.  
- Tekniken skall utformas på ett flexibelt sätt.  
- Systemet kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2008.  
Införandet av en kilometerskatt bedöms medföra en effektivare transportpolitik med hänsyn tagen till såväl vägtransporternas kostnadsansvar som behovet av en konkurrensneutral vägtrafikbeskattning.  
 
===============================  
2)  
Adelsohn har rätt! Spåren förskräcker  
 
Vill du läsa vad som händer i flygbranschen så där rent allmänt kan du enkelt och gratis abonnera på deras Newsletter som utkommer flera gånger per vecka. ( Nog är det märkligt att det händer så mycket saker inom flyget att man har intressant stoff för flera Newsletter per vecka och BR har ingenting att säga och detta sedan 50 år eller mer?)  
Här anmäler du dig, http://www.flygtorget.se/  
 
Adelsohn har rätt! Spåren förskräcker  
 
Det är inte alltid som jag håller med Ulf Adelsohn, men när det gäller Botniabanorna i Norrland så har han ett starkt case.  
Landshövdingarna Lorenz Andersson och Per-Ola Eriksson påstår (Di 26 maj) att 2o-miljardersprojektet med järnväg från Haparanda till Umeå - som kohandlats fram genom Miljöpartiets vågmästarställning - är samhällsnyttigt. I så fall är allt samhällsnyttigt! Norrbotniabanan har - liksom Botniabanan - dömts ut av alla neutrala ekonomer och statens alla utredningsinstitut som räknat på (icke)nyttan.  
Visst är det bra med hög transportkapacitet för industrin. Men trenden är att sjöfarten tar de tunga transporterna direkt till kund och vägtrafiken tar den lättare trafiken. Hur skall Andersson/Eriksson stoppa detta? Jo sannolikt med skattesubventioner av trafiken eller förbud/hinder för de icke spårbundna transporterna. Spåren försträcker!  
 
När det gäller godstrafik på järnväg så torde det inte vara någon hemlighet uppe i Norr att företaget Green Cargo gör stora förluster och det kommer sannolikt att säljas till Tyskland. IKEAs satsning på tågtransporter har avvecklats och snittfarten för godstrafik på järnväg i södra Sverige ligger under 20 km/timme. Det är de flaskhalsar som leder till detta som borde byggas bort innan man bör fundera på Norrbotniabanan. Satsa vidare på sjöfart för den tunga industrin!  
 
Landshövdingarna skriver att …"befolkningsunderlaget längst Norrlandkusten är tillräckligt för att motivera satsningen(!) och anspelar då på Norrbotniabanan. Adelsohns företag SJ driver flera förlustverksamheter i södra Sverige. En orsak till detta är att kunderna ofta är för få för frekvent järnvägstrafik. Till och med Arlandas pendeltrafik går med förlust trots 60.000 potentiella kunder varje dag. Det är dyrt att köra tåg - och någon måste betala.  
 
Därför är miljardsatsningen på att bygga Botniabanorna bara en försmak för skattebetalarna på det stöd som måste till för att köra "den framtida snabbtågstrafiken som får stor betydelse för en dynamisk regional utveckling" som författarna skriver. De har tydligen missat att det SJ-delägda snabbtåget Linx Oslo - Stockholm, Oslo - Köpenhamn samt Köpenhamn - Stockholm läggs ner på grund av för få passagerare. Jämför gärna befolkningsunderlagen på dessa marknader! Inte den mest intensiva gränshandel med alkoholdrycker över finska gränsen vid Haparanda kan få upp passagerarvolymerna till vad som krävs för att det skall kunna gå ihop.  
 
Varje tågmil i Sverige subventioneras idag med mer än 10SEK per mil av skattebetalarna. Med Botniabanorna blir det ännu mer. Det är inte rimligt och det finns heller inte pengar till dessa utopiska projekt. Satsa i stället på bättre vägar, hamnar och nödvändigt underhåll av befintlig järnväg inklusive malmbanan.  
 
Norr- och Västerbotten behöver säkert fler miljarder i stöd till infrastrukturen, men kasta dem då inte på ett projekt med sämsta tänkbara lönsamhet och som dessutom undergräver möjligheten att få medel till annan infrastruktur. Jag hejar på Adelsohn!  
 
 
Harald Rosén  
Generalsekreterare  
Svenskt Flyg  
08-791 94 94  
0708-85 94 07  
http://www.flygtorget.se  
 
============================  
3)  
Ännu en Pagrotsky hur man skall slösa med skattebetalarnas pengar och hålla sjuka verksamheter under armarna samt kringgå EU:s konkurrensregler!  
Se också Tonis kommentar efter artikeln.  
 
KAPITAL SKA ÖVERFÖRAS TILL LYCKADE BOLAG.  
Det statliga ägandet är en tillgång för Sverige. Av vinsten för år 2003 kommer över 12 miljarder att gå rakt in i statsbudgeten och bidra till vår gemensamma välfärd. Det motsvarar fyra femtedelar av vad polisväsendet kostar i år. De statliga företagen bidrar också till tillväxt och nya jobb. Idag arbetar 200 000 människor i statligt ägda bolag.  
De statliga bolagen är en viktig intäktskälla och stor arbetsgivare. Men det statliga ägandet innebär fler möjligheter än så. Sverige behöver långsiktiga och ansvarstagande ägare. Vi ser alltför ofta exempel på ägare som flyr fältet, som inte står pall när det blåser. Här bör staten vara ett föredöme. Räddningsinsatserna förra året i SJ och Teracom visade prov på denna långsiktiga förmåga. Dessutom kan en koncern med en omsättning på 300 miljarder kronor per år känna självförtroende nog att gå före när det gäller etik och moral.  
Idag samlas alla styrelseledamöter i de statliga bolagen till årligt seminarium om arbetet i företagen. En del sitter i helägda bolag där vi kan styra ensamma. Andra representerar staten i företag där huvudägaren är privat, och där de måste hävda våra intressen i konkurrens med andras. Därmed varierar såklart förutsättningarna för den aktiva statliga ägarpolitiken.  
Det är en brokig grupp företag som staten äger helt eller delvis. En del är stora, andra är små. En del är statliga därför att de ska utföra ett samhällsuppdrag, andra mest av historiska skäl. Mina förväntningar som ägare varierar därför från bolag till bolag, inte minst vad gäller vinstkraven. Men det finns också saker som förenar. När jag träffar styrelseledamöterna i hela svenska folkets företag idag kommer jag att konstatera att 2003 var ett bra år för de statliga bolagen. Men vi ska bli ännu bättre:  
- Jag vill att de statliga bolagen ska vara ledande i näringslivet på att hantera angelägna samhällsproblem. Det finns ingen motsättning mellan minskad ohälsa och ökad vinst. På samma sätt är jag övertygad om att de företag som inser vikten av att ta vara på invandrares erfarenheter och färdigheter kommer att stå starkare inför framtiden.  
- Den statliga bolagssfären ska tillämpa nolltolerans när det gäller fusk, mygel, mutor och annat olagligt och oetiskt beteende. Inga företag i Sverige är så hårt granskade och påpassade som de statliga företagen. Utrymmet för felsteg är minimalt. Det är tufft, men också fullt rimligt. Det är den förväntan som det svenska folket har på de statliga bolagen. Och det svenska näringslivet behöver föredömen.  
- De statliga företagen ska fortsätta agera riktkarl på områden där vi behöver höja ambitionsnivån i näringslivet generellt. Redan förra året uppnåddes målet om minst 40 procent kvinnor i styrelserna i de helägda bolagen. Bredare erfarenheter och fler infallsvinklar leder till högre kvalitet i besluten. De riktlinjer regeringen beslutade om i höstas för villkoren för vd:ar, inte minst den restriktiva hållningen till incitamentsprogram, har också fått effekt. Vi ser nu hur dessa riktlinjer inspirerar övriga näringslivet och bidrar till att stävja en utveckling som höll på att gå över styr. Även när det gäller öppenhet pågår ett ambitiöst arbete med att förbättra bolagens externa rapportering.  
Dessutom tänker jag berätta för styrelseledamöterna om min ambition att förbättra möjligheterna att stötta de statliga företag som går bra. Hittills har vi varit alltför ensidigt inriktade på att hjälpa de företag som går dåligt. Jag vill att de framgångsrika företagen ska få utvecklas snabbare än idag. En god ägare kommer inte bara till räddning när det är illa ställt, utan har också förmågan att uppmuntra nya idéer. Regeringen har idag inget riktigt bra sätt att föra över kapital från företag som har för mycket pengar till företag som har för lite.  
Under det här året kommer jag att arbeta för en lösning som är smidigare och framförallt snabbare. Jag hoppas få riksdagens stöd för en sådan bättre ordning. Jag är övertygad om att det skulle leda till en mer kapitaleffektiv, snabbfotad och tillväxtorienterad företagsgrupp. Det vore bra för de statliga bolagen. Och därmed för jobben, välfärden och tillväxten i Sverige.  
Leif Pagrotsky  
Näringsminister  
Tonis kommentar:  
SJ ett lyckat bolag? Att Pagrotsky dammsuger den statliga näringen på pengar när allt annat är slut är högst förståeligt. Det är av samma skäl som staten inte skall bedriva företag.  
Vattenfall som utöver Vin & Sprit är den största vinstmaskinen, Vattenfall som tjänar sina pengar i Tyskland där avregleringen av ström / el marknaden gått i baklås, där Vattenfall är anmäld för möjliga prisuppgörelser, där Vattenfall tjänar sina miljarder på kol och kärnkraftverk i Tyskland, där Vattenfall missbrukar sin ställning som ägare av infrastruktur, där Industrin i hela Nord Tyskland är på krigsstigen och nu vill bygga egna kraftverk och infrastruktur ledningar för att spränga Vattenfalls monopol. Skall svenska staten driva verksamhet där man i Sverige avveckla kärnkraften till ett pris som en annan tysk Kraftjätte enväldigt bestämmer på grund av dingplong avtal med svenska staten? Vattenfall är den störste leverantören av ström till Sverige, där man själv bestämmer priset utan konkurrens?  
Man kan bli förbaskat för mindre.  
Det bästa för landet vore att all företagsamhet privatiseras, staten ägnar sig åt det man har fått folkets röst för, nämligen att göra det bästa för det gemensamma. Allt annat är man inte kapabel till att sköta, även här förskräcker spåren.  
Det är förfärligt att Pagrotsky & co ständigt gör gällande att den privata näringen skulle vara mera fiffel benägen än den statliga, bortsopat är allt fiffel i landstingen, statens företag senast i Vin & Sprit, i av facken ägda verksamheter och så HSB och andra där staten sitter med eget folk som i BURE.  
Girigheten har inga gränser, möjligen finns det en skillnad, när man avslöjas i den statliga verksamheten med fingrarna i syltburken samt tillhör de rättrogna får man snart en ny position varifrån man på nytt kan fiffla. Glömt är att regeringen har sina personer i alla större bolagsstyrelser antingen direkt eller via facken. Glömt är att staten genom de fonder man förvaltar kontrollera Stockholms börsen, glömt är att man ständigt dränera pensionsfonder samt andra som rimligen inte skall användas av regeringen men gör det.  
En privatisering utan att man ser till att konkurrensutsätta verksamheten är förkastligt!  
Det är den fria konkurrensen som leder till utveckling och en sund företagsamhet något alla tjänar på i slutändan.  
När Pagrotsky talar om moral så kan jag för min del bara konstatera, det finns ingen moral längre! Allt är tämjbart där verkligheten förutsätts anpassa sig efter politiken, vilken politik?  
Ny aktiebolagslag ger bättre förutsättningar för ett ansvarsfullt näringsliv  
 
Aktiebolagslagen är en av de mest centrala lagarna för det svenska näringslivet. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företagen behövs moderna och tydliga regler. Därför lägger regeringen fram ett förslag till ny aktiebolagslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
Man kan bli yr i huvudet för mindre!  
Det var väl det rätta gänget! Kommunister som sätter upp moral lagar samtidigt som man själv privat liksom inom politiken lever vid sidan om!  
 
=======================  
4)  
Det går framåt för Bränslecelldrivna bilar, GM har tagit ledningen Europa sakta efter.  
GM har tagit ledningen i utvecklingen av bränslecellbilen. Toyota ligger också i täten, medan tidigare ettan Daimler Chrysler bromsas av ekonomiska problem. USA och Japan ligger alltså i topp medan Europa halkar efter.  
Allmänt har 2010 länge setts som det magiska år då bränslecellsbilen ska börja bli en vanlig syn på våra vägar.  
Men enligt Toyotas utvecklingschef Akihiko Saito dröjer det ytterligare en tid innan den är överkomlig för gemene man.  
- Under tiden satsar vi på hybridbilar, säger han.  
Anledningen är framgångarna med den bensindrivna hybridbilen Prius. Å andra sidan är Toyota världens mest vinstgivande bilföretag, och har råd att snabbt expandera utvecklingen av bränslecellsbilar.  
 
Däremot står General Motors fast vid löftet att 2010 presentera en attraktiv personbil till överkomligt pris.  
Larry Burns, koncernens utvecklingschef, hävdar att även om dieselhybrider kan nå samma verkningsgrad som bränslecellsbilar, blir de senare billigare att tillverka.  
 
Daimler Chrysler, som står bakom bränslecellsbussarna i Stockholm och Visby, hämmas av de kostsamma engagemangen i Chrysler och Mitsubishi. Samtidigt har Ford, som varit partner i bränslecellsarbetet, markerat en inriktning på hybridbilar och dieselmotorer.  
Även om bilindustrin har satsat tiotals miljarder kronor på bränsleceller finns det en lång rad olösta problem:  
 
* Tillförlitlighet och livslängd är inte i nivå med dagens förbränningsmotorer.  
* Det finns ännu ingen storskalig produktion av bränsleceller.  
* Även andra komponenter tillverkas i dag styckevis, till hög kostnad. Exempelvis måste systemets luftsystem bli enklare och billigare, något som svenska Opcon Autorotor arbetar med. Likaså måste mängden platina på membranen, där jonutbytet i bränslecellerna sker, minska med 80-90 procent.  
* Det krävs en standard för lagringen av vätgas. Troligen blir det i trycktankar upp till 700 bar, som måste vara extremt täta. Flytande väte är mindre troligt, eftersom energiförlusterna är stora vid nerkylning (till -253 °C) och lagring.  
* Konsumenten måste övertygas om bränslecellsbilarnas förträfflighet. Rädsla för vätgas och eldrift, samt tvekan inför en helt ny teknik, kan stjälpa ett aldrig så miljövänligt projekt.  
 
Frågan är om alla problem kan lösas till 2010. Det som talar för tidsschemat är att aktieägarna snabbt vill ha återbäring på alla miljarder som plöjts ner i utvecklingen. Å andra sidan kan de strypa penningflödet om inte ingenjörerna oavbrutet visar framsteg i utvecklingsarbetet.  
Detta är läget bland Bilindustrin idag juni 2004!  
General Motors siktar på målgång om sex år. Då ska man presentera en bränslecellsbil som kan konkurrera med andra personbilar. Utvecklingen sker parallellt i USA och Tyskland.  
Ford har byggt en rad bränslecellbilar för demonstration och forskning. Men nu fokuserar man mer på hybridbilar och dieselmotorer. Inom koncernen bedriver Volvo forskning på sparlåga.  
Hyundai presenterade i våras en egenutvecklad bränslecellsbil - långt efter de flesta andra. Men man satsar hårt på att bli bland de första över mållinjen.  
Peugeot-Citroën har nyligen gett sig ut på banan. Koncernen är ledande på dieselteknik och för liten för att satsa miljarder på en utveckling som ger pengar tillbaka tidigast under nästa decennium.  
Volkswagen tycks allt mer ointresserat av bränsleceller, utan satsar i första hand på dieselmotorer. Koncernen har dock resurser att snabbt öka utvecklingstakten.  
Renault har med hjälp av japanska Nissan, som man kontrollerar, fått fart på bränslecellshjulen. När vinsterna nu ramlar in efter några svåra år ökar man också forskningstakten.  
Daimler Chrysler har länge lett utvecklingen och årligen satsat två miljarder kronor på utveckling av bränslecellsfordon. Men nu slår man av på takten till följd av pressad ekonomi.  
Honda tillverkar en serie bränslecellsbilar för demonstration och tester. Frågan är om man har resurser att fullfölja utvecklingen i samma höga tempo.  
Toyota har tidigare trott att det år 2010 skulle finnas 50 000 bränslecellsbilar bara i Japan. I dag tillverkar man visserligen en liten serie sådana bilar, men satsar än mer på hybridbilar.  
 
========================  
5) Var beredd på förändring  
Varje gång du sätter igång mobiltelefonen så borde du har lagt in följande meddelande "Var beredd på förändring".  
Det är den viktigaste påminnelsen varje dag du kan få.  
============================  
6)  
Fri konkurrens inom politiken lika viktig som för industrin!  
 
Wallström nobbar Perssons invit kunde man nyligen läsa i tidningarna.  
 
Sveriges EU-kommissionär i Bryssel Margot Wallström vill inte bli minister i Göran Perssons regering.  
"Jag har redan suttit sju år i regeringen i två perioder", säger hon till DN, efter att Göran Persson erbjöd henne en ministerpost.  
POLITIK Maktspelet inom socialdemokratin fortsätter.  
Nyligen gick 17 tunga socialdemokrater ut på DN Debatt och krävde att Göran Persson skulle ge Margot Wallström klartecken för en förlängning som EU-kommissionär i Bryssel.  
 
Margot Wallström genom sitt nej tack till Persson därmed också deklarerat att hon inte tänker utmana honom om partiledarrollen. Inom socialdemokratin är det omöjligt att välja en partiledare som varken har förankring i regering eller riksdag.  
Därmed skulle Margot Wallströms chanser om ett förlängt kontrakt Bryssel ha förbättrats då hon inte längre utgör ett hot mot statsministern.  
Tonis kommentar:  
Wallström utgör ett hot? Hur djupt får demokratin i ett land sjunka? Sverige utgör även i detta samanhang ett undantag, det är endast i ett fåtal länder där inte folket väljer sin regeringschef. Att enbart rösta på ett parti, där sedan gänget gör upp sinsemellan vem som skall styra landet är rätt unikt för Sverige och även detta slående likt hur det gick till i Sovjet, detta system om något ger fritt spelutrymme för mygel och maktmissbruk. I dagens Ryssland röstar man på parti och regeringschef var för sig samt för posten till presidenten i ett eget separat val.  
Vem har valt Talmannen i Sverige? Undrar när folk skall inse att det är nåt fel med den svenska sken demokratin?  
==================  
7)  
Bönder ligger långt före Bussbranschen!  
Satellit leder rätt på åkern  
Gps-mottagare och satelliter tar över allt mer av traktorernas styrning. Vilket sparar både arbetstid, diesel och utsäde.  
Under vårbruket överlappar varje vända med traktorn den senast körda vändan med tio procent. Det låter kanske inte så mycket men i dag odlar Sveriges bönder spannmål och oljeväxter på ungefär 1,2 miljoner hektar jord. Och varje hektar körs över flera gånger med såmaskiner, gödselspridare och växtskyddssprutor. Jordbruket är en bransch med låga marginaler, så tio procents överlappning blir en hel del onödig körning innan vårbruket är över i juni.  
Johan Wallenqvist, driftsledare på Ultuna Egendom utanför Uppsala, börjat navigera sina dragare med hjälp av satelliter över det 1 500 hektar stora jordbruket.  
 
När en av hans medarbetare, Hans Pihl, tog gödselspridaren ut på åkern i mitten av april körde han en första vända med ekipaget och kopplade därefter in traktorns autoguide.  
Det svenska jordbruket har använt sig av gps-tekniken i snart tio år. I mitten av 1990-talet dök satellitmottagarna upp på skördetröskorna. När data från avkastningen kopplades samman med positionering fick bonden fram detaljerade kartor som visade avkastningen på åkrarna ned till kvadratmeternivå. Tanken var att bonden utifrån kartorna skulle planera jordbruket, som att lägga på lite extra gödsel där avkastningen är lägre.  
Problemet var och är att spannmålsodling är komplicerad. Sämre avkastning kan bero på en mängd olika faktorer: jordens packningsgrad, näringsvärde i jorden, vattengenomströmning, väderförhållanden med mera. Skördemätning med gps ger bättre översikt och till viss del insikt för bonden men investeringen är svår att räkna hem.  
 
- Men med autostyrning kan man tjäna pengar, säger Christoffer Anderson.  
 
Han har räknat på investering och för det enkla guidesystemet räcker det med en gård på 150 till 200 hektar för att det ska gå ihop. För de mer avancerade autopilotsystemen bör man ha nästan 600 hektar och uppåt för att få en vettig kalkyl. Avskrivningstiden är åtta år, enligt JTI.  
Tonis kommentar;  
När jag första gången läste hela utredningen trodde jag den var tagen från USA, när det visade sig att även det svenska jordbruket har använt sig under 10 år av tekniken är jag imponerad. Då ställer sig genast frågan, varför är det så motigt i den svenska bussbranschen?  
 
Svaret är lika enkelt som bedrövlig, alla bussägare är födda till experter inom allt, samtidigt som man kan inte skilja på den egna verksamheten och branschens när man satt sig i BR:s styrelse!  
Få ser helheten, industrin dvs busstillverkarna är lika trötta, till skillnad mot vad som sker inom lastbilstrafiken. Det hade inte varit särskilt kostsamt för den enskilde ägaren om branschen genom ett vitalt BR tagit fram ett verktyg med stöd av all den kunskap som finns i data Sverige och alla bidrag vilken kan planera dygnet om bussarnas beläggning, förarplanering, löneuträkning, verkstadsbesök innan bussen rasar samman, där kunder som frekvent beställer bussar kan göra det dygnet om utan att behöva vänta till dess att kontoret har öppnat, systemet kan då räkna ut vad körningen kostar med avdrag för rabatter, fakturera och bokföra, ta fram momsen, allt utan att en enda person är inblandat. Ett dylikt verktyg kan också meddela verkstaden vad som skall göras åt bussen och med PET sensorer i alla rörliga delar samt karosseridelar kan systemet själv meddela verkstaden vad som är fel, vilka karosseridelar som är skadade och verkstaden kan beställa delarna med de upphandlade rabatterna - fortfarande utan att en enda person är inblandat.  
En dröm? Nej men verklighet inom flyget inte minst hos Lufthansa sedan minst 8 år vilket är en förklaring varför bolaget har minst tekniska fel och har planen i luften istället för på marken väntandes på en tekniker!  
 
Ett enskilt bussbolag klara inte av detta, ett Swebus, Busslink, Connex alldeles för upptagna med att försköna sina siffror eftersom ägarna börja lite varstans bli otåliga med de ständiga förlusterna. Löften om snara förbättringar står skrivna i stjärnorna, ett Swebus med miljoner minus igen med en resultatförbättring på 8 miljoner är ju rena skämtet. Hade nyligen ett besök av en person som sitter i USA och varit med om besluten att låna ut pengar till Concordia i Norge, han var inte glad, han var urförbannad! Håll i hatten grabbar på Swebus, nu är det tornadons tid som är i antågande. Det blir snart en ny omgång med rockader och nya chefer. Då kommer genast frågan hur mycket har ni ställt till med denna gång för BR centralt och i länsförbunden för att branschen inte kan få utveckla sig och ta tag i frågor som berör majoriteten av alla bussbolag, de mindre företagen? Miljöavgifter, resegarantin, skatter, länsbolags myglet för att nämna något, det bästa för branschen är att ni lämnade BR och tar med er Olofsson & co.  
 
=========================  
8)  
 
Volvo i skattestrid  
Kammarrätten i Göteborg har avslagit en begäran om avdrag på 1,8 miljarder kronor från AB Volvo. Det är en skattehärva med 51 olika processer där AB Volvo nu har överklagat 21 fall till Regeringsrätten.  
Tonis kommentar;  
När får vi se Volvos huvudkontor i Slovenien, ny EU medlemsstat, med 19% skatt rakt över?  
Ingen skall väl tro att Volvo eller någon annan av de få kvarvarande industrierna tänker ägna sina krafter åt att tjafsar med svenska skattemyndigheter och en lagstiftning som sedan länge tappat förankring i en fri värld?  
==================================  
9)  
Den svenska miljöbluffen, en följetång utan ände!  
GD Bo Bylund förhandlar på övertid  
 
Regeringens kärnkraftsförhandlare Bo Bylund verkar ha det svettigt. Senast på Valborgsmässoafton var personalen på Barsebäck, stödpartierna och andra intresserade utlovade besked om framtiden för svensk kärnkraft i allmänhet och Barsebäck i synnerhet. Men nu är det femte maj och något besked har ännu inte kommit.  
 
Bylunds uppdrag är inte avundsvärt. Han ska förhandla med "kärnkraftsindustrin", i praktiken Sydkrafts tyska aktieägare, och till varje pris få dem att skriva på att de ska stänga de svenska kärnkraftverken, mot rundlig betalning. Kostnaden bara för det första steget - det andra aggregatet i Barsebäck - beräknas ligga på i storleksordningen åtta miljarder kronor. Finansdepartementet jublar inte. Till det kommer kraftigt ökade koldioxidutsläpp. Miljödepartementet borde vara djupt bekymrat.  
 
Industrin vet att intresset för kärnkraftsel kommer att öka i takt med att begränsningarna för koldioxidutsläpp i Europa skärps. Samtidigt är ingen kapitalist ointresserad av arbetsfria inkomster. Så självklart kommer en uppgörelse förr eller senare. Men en sak står klart redan nu: Den blir dålig för skattebetalarna och miljön och riktigt, riktigt bra för Sydkrafts tyska aktieägare.  
 
Spara mer - men klokt  
 
Vi har presenterat, vi (Folkpartiet) och övriga oppositionspartier vår politik på det ekonomiska området. Vi kallade vår motion "Rädda statsfinanserna" för vi är djupt bekymrade över budgetunderskottet. I år är det över 90 miljarder kronor och den nivån kan inte förklaras av den svaga konjunkturen. Prognosen för ett år sedan var att årets underskott skulle ligga på drygt 40 miljarder kronor.  
Försämringen bekräftar bilden att regeringen tappat greppet över statsfinanserna.  
Då är betalningen för att stänga olika kärnkraftverk inte inkluderat.  
=================================  
10)  
SMART PAPPER STOPPAR OÄRLIGHET eller hur man stoppar fotokopiering av dokument som är konfidentiella.  
 
Det börjar dyka upp nya typer av "smart papper" som möjliggör mycket spännande tillämpningar. Vad sägs exempelvis om att förse en byggnad med en "brandvägg för papper", som gör att konfidentiella dokument inte kan kopieras eller föras ut ur byggnaden? Vad sägs om att använda "smart papper" för avtal och andra värdehandlingar, eller på etiketter på varor som ofta piratkopieras, så att äkthet och ursprung kan garanteras och dessutom avläsas trådlöst?  
 
Om det låter intressant, ta en titt på den spirande teknologi som kallas "chipless RFID"! Benämningen kommer sig av teknologin har ungefär samma funktionalitet som RFID (Radio Frequency Identification), men det behövs inget halvledarchip. Istället använder man sig av mikroskopiskt små partiklar som sprids slumpmässigt på en yta eller inuti ett material (som kan vara papper, kartong, plast eller något annat). Märkningen kan inte upptäckas med blotta ögat, och blir mycket billigare än traditionell RFID.  
 
Avläsning sker genom att med en avläsare skicka en "radiovåg" mot det märkta materialet. Då studsar en annan "radiovåg" tillbaka med ett frekvensmönster som beror på den slumpmässiga fördelningen av fibrerna. Resultatet blir ett unikt "fingeravtryck" som kan konverteras till ett unikt identifikationsnummer.  
 
De partiklar/fibrer som skapar fingeravtrycket kan i många fall appliceras i en vanlig tryckpress, med användning av en speciell trycksvärta. Alternativt kan de bäddas in i materialet vid tillverkningen, exempelvis gjutas in i en plastförpackning. En avgörande fördel är i båda fallen att kostnaden kan hållas mycket låg. Leverantörerna uppger att styckkostnaden ligger i storleksintervallet ett par öre till några tioöringar.  
 
"Chipless RFID" kan användas för mycket. Ett exempel är som nämnts att bygga en fysisk brandvägg för pappersdokument i en byggnad. Då förses utgångarna med avläsare som känner av, och slår larm, om någon försöker medföra ett papper som märkts med chipless RFID. Dessutom förses kopieringsmaskinerna i byggnaden med en tillsats som gör det omöjligt att kopiera märkta papper, alternativt gör att kopiering bara kan ske till pappersark som också är märkta. Sådana kopieringsmaskiner lär vara under utveckling (av märket Ricoh). Vidare lär dokumentförstörare som inte kan förstöra märkta papper, alternativt BARA kan förstöra märkta papper, finnas eller vara under utveckling (det är något oklart hur långt detta har kommit).  
 
En annan tillämpning av chipless RFID, som kan komma att få stor spridning, är märkning av etiketter och/eller förpackningar i syfte att bekämpa piratkopiering (counterfeit). Det anses vara synnerligen svårt, eventuellt omöjligt, att förfalska den sorts kodning som åstadkoms med chipless RFID.  
 
Ytterligare en tillämpning är äkthetsmärkning av viktiga pappersdokument såsom avtal, värdepapper, resecheckar, sedlar etc. Med märkning av alla sedlar i ett samhälle skulle varje enskild sedel bli individuellt spårbar genom hela det ekonomiska systemet (den europeiska centralbanken studerar möjligheten att på så sätt märka Euro-sedlarna). Stöldskydd är också en potentiell tillämpning - en leverantör av chipless RFID för fram kött i mataffärer som en artikeltyp som särskilt väl lämpar sig för märkning.  
 
Man kan inte både ha kakan och äta upp den. Det är därför knappast förvånande att chipless RFID inte har alla de möjligheter som "riktiga" RFID-kretsar har. Exempelvis kan ett IT-nummer inte uppdateras, eftersom informationen är av typen "read-only". Vidare ryms bara en liten datamängd. Det gör nu ingenting om man håller sig till grundidén: Att det märkta föremålet/papperet bara ska innehålla ett identifikationsnummer, medan eventuell information knuten till föremålet/papperet ligger i en databas på ett ställe som ID-numret pekar på.  
 
Tre av de företag som är verksamma inom chipless RFID är CrossID (www.crossid.com), Inkode (www.inkode.com) och Tapemark (www.tapemark.com).  
 
 
================================  
 
11) Detta är ingen rolig läsning för branschens tidningsredaktörer!  
Förra mätningen gjordes den 29 april och den nya den 30 maj 2004.  
 
http://www.busstidningen.se nu 724,728 förra mätning 596.038  
Värsta raset sedan jag börjat mäta besöksfrekvensen  
 
Tidningen resor och trafik nu 2.506.225 förra mätningen 2.366.662  
http://www.rt-forum.com  
Hallo Ulo, vad är det som händer? Detta är den lägsta besökssiffran någonsin!  
 
 
Bussresa.com har bussresor från svenska researrangörer.  
http://www.bussresa.com/ nu 951.228 förra mätningen 978.531  
En klar förbättring.  
 
 
BR Bussbranschens Riksförbund nu 1.294.138 förra mätningen 1.672.696  
http://www.bussbranschen.se/  
Efter att BR ändrade designen och innehållet på sin sida har detta belönats med fler besökare, Grattis!  
 
Resplus - Hela resan på en biljett nu 80.889 förra mätningen 125.477  
http://www.resplus.se/  
En fördubbling av antalet besökare, med andra ord sidan har en verklig funktion!  
 
Rikstrafiken nu 1.759.939 förra mätningen 2.071.676  
http://www.rikstrafiken.se/default2.asp?sprak=1053&entre=12&artikel=lista  
Varför är det så många fler som besöker Rikstrafiken? En betydande ökning!  
 
========================  
 
12) Dacia X 90 en ny bil för ca 50.000 kronor som kommer att säljas via Internet!  
 
Renault är först ut med att i dagarna lansera en enklare bil för östmarknaderna och Toyota ligger häck i häl för Väst Europa med en bil i samma prisklass. Man skall sälja dessa med förebild av lågprisflyget, inget extra, få modeller och nästan ingen extra utrustning, bilarna skall säljas på den Väst Europeiska marknaden via Internet förbi den egna säljkåren som är alldeles för dyrbar.  
 
Detta är en sensation i sig, något du kommer få läsa om några dagar eller veckor i tidningarna.  
Det är inte första gången som mitt Newsletter kan lansera nyheter som ligger långt före övrig media! Att bilindustrin nu har insett att deras stelbenta återförsäljare nät är alldeles för kostsamt och man söker nya vägar via Internet är ett första steg till en total förändring.  
Kunderna är de som kommer att spara mycket pengar. Mitt resonemang med PET censorer enligt ovan kommer att gå fortare än många vill tro, revolutionen inom Bilindustrin har börjat, Renault är först ute med detta. 700.000 Dacia X90 i Rumänien skall man tillverka!  
 
======================  
 
Nu är det dags att boka sitt deltagande till RDA workshop den 1 augusti.  
Välkommen!  
 
http://www.busstidningen.se/rda.html  
 
 
 
==> Anmälan http://www.toni-schonfelder.com/rda/index.asp <==  
 
 
Priset för resan är i del i dubbelrum per person 1.240 kronor  
Pris för resan I enkelrum 1.700 kronor  
Detta ingår i resan:  
Resa i en Volvo långfärdsbuss  
Färd över Öresundsbron  
Färja med Scandlines och en lättare måltid  
1 st Övernattning / frukost & middag på Scandic hotell i Lübeck  
2 st övernattningar / frukost på Lindner Hotell i Leverkusen  
Entre till RDA workshop  
Kvällsunderhållning samt buffe på RDA mässan  
1 måltid under vardera resväg mellan Lübeck - Köln - Travemünde  
Färja TT linjen Travemünde - Trelleborg hytt och frukost!  
Snacks och drycker på bussen  
________________________________________  
 
 
==> Anmälan http://www.toni-schonfelder.com/rda/index.asp <==  
 
 
Har du gjort bokningen på Internet kan du skicka bokningen efter att du fyllt i alla uppgifter genom att klicka på knappen sänd enligt ovan.  
Eller per fax till 08 31 84 90  
Eller per brev till:  
Haman Scandinavia som administrera och tar emot betalningen  
Kontakt person är Ursula Aagard tel 08-7910045 email office@haman.se  
Haman Scandinavia  
Box 15008, Stadsgården 17  
10465 Stockholm  
Ange på betalningen resa RDA workshop 1 augusti  
Haman Scandinavia  
Handelsbanken Bankgiro 5553-2857  
Frågor angående resan kontaktar du Erland Olsson (Ljungskilebuss)  
på telefon tel 0709 41 42 14 eller 0522 29005  
eller av Toni Schönfelder 0034 616 421 085 eller per toni@schonfelder.com som är reseledare och är med från Malmö till Köln och tillbaks till Malmö.  
________________________________________  
 
==> Anmälan http://www.toni-schonfelder.com/rda/index.asp <==  
 
 
Se nedan våra sponsorer som möjliggör ett lågt pris för resan.  
Söndagen den1:a augusti 2004 med återkomst den 5:e augusti vilket är en Torsdag.  
Påstigning  
Bussen avgår från Göteborg 07.30 Bussterminalen NE platsen  
Malmö Syd Svågertorp 11.00  
Resan går via Öresundsbron och Rödby Puttgarden med Scandlines till Lübeck där vi övernattar.  
För deltagare från övriga Sverige kan vi rekommendera påstigning i Malmö Syd Svågertorp  
Järnvägsstation som ligger direkt vid motorvägen till Öresundsbron, det finns möjligheter till bevakat Parkering hos firman www.parksmart.nu  
Flyg direkt till Malmö!  
Du som väljer att flyga med nya lågprisflyget i Sverige till Malmö föreslår vi att du tar en Taxi från Sturup till Malmö Syd Svågertorp.  
OBS att vår avgång från Malmö Syd Svågertorp är 11.00  
Flyg direkt till Lübeck!  
Ett annat alternativ är att från Stockholm/ Skavsta flyga direkt till Lübeck med Ryanair www.ryanair.com och ansluta till hotell Scandic Lübeck. Ryanair kostar om man bokar nu 149 kronor enkel resa ev skatter tillkommer. Bokning gör du själv! v Flyg nr FR 9701 avg Sthlm 13.55 ank Lübeck 15.20 (förbehåll för tidtabell ändring)  
Återkomsten dag 5 till Trelleborg är den 5:e augusti kl 10.00 till Malmö Syd Svågertorp senast 10.45 och Göteborg 15.00  
Dag 1 avresa med buss från VOLVO från Göteborg via Malmö Svågertorp till Lübeck  
Dag 2 Lübeck - Köln / Leverkusen med studie besök på vägen  
Dag 3 Köln RDA workshop med mottagning samt kvällsunderhållning med buffét)  
Dag 4 Köln RDA workshop fram till kl.16.00 avgång mot Travemünde och Middag under vägen på ett bra rastställe  
Dag 5 ank till Trelleborg 10.00  
Resan sponsras av:  
Busstidningen Bussbranschen, www.busstidningen.se  
Volvo Bussar, www.volvo.com/bus/global/en-gb  
Resekonsulterna www.resekonsulterna.se  
Øresundsbron www.oeresundsbron.com  
Haman Scandinavia www.haman.se  
Scandlines www.scandlines.se/SEFront/Front_SE  
TT-linjen www.ttline.se  
Scandic Hotells i Lübeck www.scandic-hotels.com i samarbete med Resekonsulterna  
samt Lindner Hotell i totalrenoverade Leverkusens Fotbolls Arena www.lindner.de  
RDA work shop som svarar för inbjudan och sponsrar alla deltagare i Köln  
www.rda-workshop.de  
Tallink som svarar för en måltid under resan www.tallink.se  
Dinners välkänd kedja för enastående bra vägkrogar sponsrar drycker och snack på bussen  
www.dinners.se/  
 
==> Anmälan http://www.toni-schonfelder.com/rda/index.asp <==  
 
Eder tillgivne  
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.