Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Det handlar om olaglig trafikförordning avseende miljön och myndigheters övergrepp.

"- Varför heter det cirkus? - Inte f-n vet jag. Riksdag var väl upptaget."


Med anledning av ( olagliga ) Miljözoner i bl.a Stockholm har jag erhållit ett flertal mail från Bussägare med frågor som berör myndigheternas övergrepp.

Jag vill därför innan jag avger några goda råd påminna om hur det kunde bli som det är i den Svenska Bussbranschen och den låga debatt nivån.

Sverige är det land utanför f.d Öststater som har mest människor organiserade i alla slags föreningar och förbund. ( med en stor skillnad, i öst var det av tvång , i Sverige är det frivilligt) Kollektivism heter det, det är kollektivet som talar, där enskilda oppositionella röster förtigs eller förlöjligas.
BR är ett kollektivistiskt organ och borde rimligen ha som uppgift att skydda medlemmarna från myndigheternas allehanda förordningar har åtminstone tidigare fallerat på ett betänkligt sätt.
Så här står det på BR:s hemsida "BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot regering, riksdag, myndigheter, andra organisationer och företag." Det borde ha stått ”BR är den förlängda armen för regering, riksdag, myndigheter etc"

Kanske kan nye förbundsdirektören Jan-Erik Kjellberg
jan-erik.kjellberg@bussbranschen.se råda bot på ett och annat - alla skall få sin chans.

Att BR ovanligt snabbt reagerade mot Arlanda flygplats meddelande om att införa angöringsavgifter för Bussar har säkert ingenting med att göra att kjell.bergkvist@flygbussarna.com
sitter i BR:s styrelse vars verksamhet skulle drabbas mest. ?

Vilken åsikt man än må företräda -- så är det genomgående att egen intressen är det som styr förbundet.
Dessa personer som jag återger i form av en mailadress ( skriv till dem några glada tillrop, om vad du anser om livet) är de som satt sig frivilligt i styrelsen för en förening där merparten är små företagare men reprensenteras till 99% av storföretagen. Branschen behärskas av ett fåtal större enheter som alla har det gemensamma att dom ägs av stora ekonomiska intressen där ingen gör vinst utan det "fubblas" dygnet om med balansräkningar för att visa siffror som bara Jultomten tror på.

Det är dom som styr föreningen!

claes.olofson@bussivast.se
tomas@byberg-nordinbuss.se
gert.gotin@busslink.com
anders.malmqvist@swebus.se
ragnar.nordstrom@lb.se
allan.staalhand@ramkvillabuss.se
thomas.torkelsson@sparvagen.goteborg.se
suneb@mbt.se
bengt-olov.lundberg@sjostrombuss.se

Vad förväntar sig en medlem av dylika styrelseledamöter?
Jag har skrivit det förr, börja med och avsätta valberedningen och kräv en balans mellan storföretagen och dom mindre företagarna. Då måste du dock börja agera och inte bara sitta still och tiga.
Det finns några personer som finns i styrelsen respektive supleant jag inte tagit med i ovanstående listning:
alan.bjork@bjorksbuss.se
so-buss@swipnet.se
det är väl dom enda som kommer från ett gediget eget företag utan att man lever på dropp! (dropp= ekonomiska bidrag från samhället och länsbolagen)

Om du som bussägare lutar dig tillbaks och försöker att minnas vad som hänt sedan Länsbolagen kom till finner du snart att alla avgifter höjts till det mångdubbla, att länsbolagen blivit likt en cancersvullst i samhället som sväller och sväller, att möjligheterna för egenföretagaren att verka är så begränsade att frågan uppstår, vems ärende går branschföreningen?
Under tiden som BR, SLTF ständigt framhåller bussens samhällsnytta, miljöfördelar som visserligen är osanna m.m har staten fördyrat driften med 100% på ett fåtal år. Trovärdigheten till BR & SLTF är låg liksom klyschorna enligt värsta öststats manér. Kostnaden för kollektivtrafiken svindlande.
Det är bra att Staten inte ger mer pengar, det är bra att Staten tvingar landsting och kommuner att minska bidragen. Det är bättre med fler sjukhusplatser och en bättre äldrevård än att tomma bussar rullar på vägarna samt att man föder en svulstig administration.
Det bästa är att avveckla länsbolagen helt - då frigör man 10 tal miljarder samt återskapar möjligheten till innovativa lösningar.

Det Svenska samhället intar en unik ställning i världen på så sätt att Riksdagen beslutar om lagar och myndigheterna kan utföra egna tolkningar som många gånger avviker så långt ifrån lagen att man kan ifråga sätta lagens mening. Detta förkommer ingenstans - och jag menar ingenstans i världen.

Livet är alltid en kamp mellan olika intresse grupper i ett samhälle, men ingenstans har det gått så snett som i Sverige. (min personliga uppfattning)
Bussbranschen måste börja med att reda upp sin egen situation inifrån - att börja med att skapa balans i styrelsen mellan stora och små företag vore en bra början. Vaska fram ledare som vågar ta en strid och driva igenom förändringar för allas bästa. Nuvarande system är så dyrbart för skattebtelarna att det inte är hållbart, alla kommer att bli ännu fattigare.


Sverige, Bussbranschen och EU!
Sveriges intåg i EU har varit svårt för många, det ställer saker och ting på huvudet, invanda kollektivister som bestämmer själv har nu fått ett organ som står över dem. Det är ovant och svårt att hantera.

Kraftigt förenklat gäller:
Som bussägare eller som medborgare har du rätt att tillskriva EU kontoret i Stockholm, på svenska! Och påtala om myndigheters övergrepp.
EU kan inte ingripa i lokala skatter eller regler som endast berör nationella intressen. Så snart en regel (lag) också berör andra medborgare i EU så står
EU:s lagar över den svenska lagen. Så står det i grundlagen.
EU lagen skyddar dig för brott mot de mänskliga rättigheter, ( sverige ligger i tio o topp listan över anmälningar) EU lagen skyddar dig mot alla former av inskränkningar för den fria rörelsen av personer ( det är vad bl.a. miljölagen i de 4 kommunerna bryter emot + ingågna avtal ang miljöfrågor )
Här följer ett bra exempel hur det svenska rättsystemet fallera därför att bl.a. slätstrukna företrädare i branschföreningarna sitter i knäet på makthavarna. Bussbranschen inte undantagen.

SVENSKA RÄTTSSYSTEMET KOLLIDERAR MED EG-RÄTT OCH KONVENTIONEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.
SVENSKA DOMSTOLAR TVINGAS UNDERKÄNNA SVENSK LAG FÖR ATT SKYDDA VÅRA RÄTTIGHETER

Hösten 1997 gick Expressresor Tursem AB i konkurs. Expressresor var landets tredje största researrangör och konkursen blev den hittills största i
svensk resehistoria. I konkursens kölvatten behandlades frågan vems garantimedel som skulle tas i anspråk. Denna viktiga fråga är enligt
resegarantilagen anförtrodd en särskild nämnd, Resegarantinämnden.
Nämnden utses i sin helhet av regeringen och är partssammansatt, d v s består av lika många representanter för företagarna som konsumenterna (oftast folk från fackföreningarna). Resegarantinämndens beslut får inte
överklagas, resegarantilagen 15§ 3 stycket. Och det är just här som Sverige bryter mot EG:s rättsregler, inklusive konventionen för de mänskliga
rättigheterna (Europakonventionen). Av artikel 6 i Europakonventionen framgår att envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och
skyldigheter, vara berättigad till en opartisk och offentlig rättegång. Resegarantinämnden har genom åren avgjort ärenden med mångmiljonbelopp på spel för enskilda näringsidkare, utan möjlighet för dem att klaga eller få sin sak prövad av en enda rättslig instans.

I två fall efter Expressresors konkurs överklagades nämndens beslut till länsrätten i Stockholm, trots att detta är förbjudet i lag. Resegarantinämnden ansåg sig självfallet vara en domstolsliknande nämnd som var såväl opartisk som oavhängig. Länsrätten däremot hänvisade till Europakonventionen och EG-rätten, varvid särskilt nämndes Europadomstolens tidigare dom Langborger ./. Sverige, i vilken domstolen fann att de svenska hyresnämndernas sammansättning med en domarkompetent ordförande och ledamöter som är intresserepresentanter, inte kunde anses vara en domstol eller ett domstolsliknande organ enligt artiklarna 6 och 13 i Europakonventionen.

På denna grund ansåg länsrätten det svenska fullföljdsförbudet vara olagligt och beslöt ta upp båda fallen. Ett av dem har därefter beviljats prövningstillstånd i kammarätten i Stockholm. Med dessa domar borde temperaturen ha höjts på justitiedepartementet, eftersom samtliga partssammansatta domstolar, inklusive marknadsdomstolen och arbetsdomstolen, alls inte är domstolar utan kräver en juridisk instans över sig till vilken man kan överklaga. Nu uppstår frågan varför inte det svenska rättsmaskineriet jobbar för högtryck för att anpassa lagstiftningen till de konventioner som Sverige har att följa. Kan det vara så illa att Sverige inte alls har lust att anpassa sig? Många är de förvaltningsbeslut som har makt att krossa en människa och hennes yrkesliv, alla utan möjlighet till domstolsprövning. Från åkarnas trafiktillstånd och läkarnas rätt att praktisera sitt yrke, till krögarnas utskänkningstillstånd.

Men så är det i Sverige invänder någon, för så har det alltid varit. Ja
tyvärr är vårt historiska arv av rättslöshet i Sverige unikt bland demokratiska länder. Detta att politiken så naturligt alltid är starkare än juridiken är ett
särdrag för vårt land. I EMU –frågan är Sverige redan förpliktigat att gå med eftersom vi, till skillnad från Danmark och Storbritannien, aldrig fick
något undantag av EU´s ministerråd. Men det struntar regeringen i och tänker hålla en folkomröstning ändå.

Listan är lång; kommunerna kan bryta mot lagen när de så önskar, eftersom lagen saknar sanktioner mot dem. Företagare tvingas oavlönade agera skatteindrivare åt staten av moms, under straffansvar dessutom. Administrativa skatteenheter utdömer böter som vore de domstolar, men anser likt Machiavelli att med retorik kan det mesta skylas över. Därför kallar de sina 40-procentiga tillägg för avgifter. Ingen konstitutionsdomstol har vi heller att vända oss till. Eftersom inga synbara krafter av politisk eller juridisk natur har arbetat för att införa ett mera demokratiskt rättstänkande, ser vårt EU-medlemskap ut att bli räddaren i nöden

Alla ni som får böter eller på annat sätt blir hindrade att utöra era busstransporter i miljözonerna, skriv till EU kontoret och protestera, överklaga böterna till domstol och be din advokat att gå igenom de olika EU lagarna som trafikförordningen bryter mot.
Det är ju minst sagt komiskt att RDA i Tyskland som för all del har ett 30 tal medlemmar i Sverige skall anmäla Sverige till kommisionen samtidigt
som de svenska intresse föreningar är tysta som musen och gör ingenting! EU är det svenska rättssystemets räddning och det är din räddning som
bussägare även om vägen är lång att gå. Ju fler som skickar in en skrivelse destu bättre, någonstans måste man börja, och här kan du som
företagare själv göra något utan att vänta på välsignelse från en BR styrelse. Ju fler som skriver destu mer press sätter det på förbundet som till slut
måste börja agera, hinner man sedan skicka hem merparten av styrelsen, det är ju snart årsmöte, har man åstadkommit stora saker.

soliga hälsningar
toni schönfelder


Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.