Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Nyhetsbrev „Varning Schönfelder“ nr 30 den 5 september 2005  
 
I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:  
 

     
  1. Arlanda, Domen för ”Bompengen” kostade 2,4 miljoner, betalas med skattemedel!  
  2. SEB Ühispanks förre VD som numera är huvudägaren till Tallink står under utredning  
  3. Veckans fundering!  
  4. Vardagen är åter, semestern är passé, gör det här direkt  
  5. Det handlar om höga höns, anser skatteverket.  
  6. MAN visar upp den nya generationen bränslecelldriven buss  
 
 

 
 
1)  
 
Arlanda, Domen för ”Bompengen” kostade 2,4 miljoner, betalas av skattemedel!  
 
Arlanda flygplats och bompeng för bussar! Marknadsdomstolen har i dom den 30 augusti 2005 meddelat att Luftfartsverket inte får ta ut en bompeng.  
http://www.marknadsdomstolen.se klicka därefter under rubriken ”avgöranden”  
Där kan du ladda ned hela domen. (pdf file)  
 
Redan år 2002!  
Den 5 maj 2002 kunde du läsa en artikel i mitt Newsletter där jag påstod Luftfartsverkets planerade bompeng måste anses vara olaglig.  
 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=366  
 
citat från artikeln år 2002:  
LFV har erhållit miljarder ur statskassan för att bygga en flygplats som skall vara tillgänglig för alla. Bussen, den Reguljära eller Turistbussen är en del av en samhällsnyttig kedja där stora trafikströmmar av Passagerare slussas mellan punkt A och flygplatsen. Det ligger i LFV:s skyldigheter att tillse att denna trafik erhåller erforderliga utrymmen för passagerarnas bästa.  
EU lagen står över svensk lag, den svenska lagen skall anpassas efter EU lagen, det åligger svensk rättsväsende att leva upp till EU regler/lagar/tillämpning/fördrag.  
Obstacles to the free movement of services and people! Detta är ett allvarlig brott mot EU:s grundlag. “ It might be a question of an infringement”  
 
 
Så här lyder domen den 30 augusti 2005 i korthet:  
Tillämpning av artikel 82 i EG-fördraget  
Sedan Konkurrensverket meddelat sitt beslut har rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpningen av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget trätt ikraft. Av denna förordning framgår att om medlemsstaternas konkur¬rensmyndigheter och de nationella domstolarna tillämpar den nationella konkurrensrät¬ten på ett sådant missbruk som är förbjudet enligt artikel 82 i EG-fördraget de även skall tillämpa artikel 82 i fördraget (Artikel 3).  
 
Marknadsdomstolen finner att omständigheterna i ärendet är sådana att även artikel 82 i EG-fördraget skall tillämpas på nu aktuellt förfarande. Enligt Marknadsdomstolens me¬ning står det i förevarande fall klart att den tillämpning Marknadsdomstolen i det före¬gående gjort av KL är förenlig med artikel 82. En tillämpning av artikel 82 leder således till samma resultat som en tillämpning av 19 § KL.  
 

 
 
Toni kommentera:  
Den som orka traggla sig igenom artikeln ser att Marknadsdomstolen kommit fram till i stort sett samma slutsats som jag gjorde redan året 2002.  
Ett annat beslut än vad Marknadsdomstolen kommit fram till hade varit sensationell och ett direkt brott mot EU lagen. Att konkurrensverket valde att inte låtsas om EU lagen är anmärkningsvärt men inte förvånande utan ännu ett bevis där svensk juridik hellre väljer att följa politikens intentioner och inte vakar över att EU lagen tillämpas i Sverige.  
 
Det är av yttersta vikt att man följer EU regelverk eftersom det är enda sättet att vi för framtiden får en ”lika” hantering i hela EU landet. Vad konkurrensverket gjorde var att smita undan EU fördraget genom att hävda att fördraget ännu inte var infört i den svenska lagen, fel eftersom det enligt grundlagen är EU lagen som styr även om svensk lagstiftning inte hunnit med. Vän av ordning tycker kanske jag blandar ihop fördrag med lag osv, nej inte alls, jag bara förenkla för att det skall vara begriplig för icke insatta personer.  
 

 
 
Maktens arrogans: kostade 2,4 miljoner!  
Luftfartsverket bakläxa berör inte enbart bussarnas angöring utan i lika hög grad alla övriga företag som finns i anslutning likt parkeringsföretagen m.fl.  
 
Om Flygplatsen Arlanda hade varit ett privat ägt flygplats hade man då drivit detta fall till domstol?  
 
1) Med kunskap om att det inte finns en enda privat ägt flygplats i världen som tar ut avgifter för bussangöring?  
 
2) Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader med följande belopp som betalas med ”allmänna medel” Luftfartsverket och Konkurrensverket har överlämnat ersättningsfrågan till Marknads¬domstolens bedömning.  
 
Marknadsdomstolen anser att de av Flygbussarna, Parkeringsbolagen och Hotell Accor yrkade beloppen är skäliga och att kostnaderna varit motiverade för att klagandebolagen skulle kunna ta tillvara sin rätt. De skall därför tillerkännas yrkade belopp vilka skall utges av allmänna medel.  
 
Flygbussarna: 780 445 kr, varav ombudsarvode 780 000 kr. Parkeringsbolagen:  
Lunda Lindskrog Långtidsparkering AB: 380 581 kr, varav ombudsarvode 263 500 kr. Benstocken´s Parkering-Airport Carservice Aktiebolag: 448 104 kr,  
varav ombuds¬arvode 310 250 kr.  
Flygplatsparkering MA AB: 104 353 kr, varav ombudsarvode 72 250 kr.  
Måby Park Aktiebolag: 294 644 kr, varav ombudsarvode 204 000 kr. Accor: 415 000 kr, varav ombudsarvode 414 000 kr.  
Summa: 2,4 miljoner som skattebetalarna skall betala.  
 

 
 
Motparten:  
 
4) Luftfartsverket, 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA  
Luftfartsverket anlitade en advokatbyrå i Göteborg! Ombud: advokaten Olof Myhrman, Gärde Wesslau  
Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG S  
Samt:  
Konkurrensverket Stockholm  
 

 
 
Konsekvensen av domen:  
Marknadsdomstolens dom är intressant ur fler aspekter.  
När maktens verksamhet (LFV) genom tilltänkta åtgärder något skulle drabba ett antal företag, då hittar man den gemensamma nyttan och slår sig samman och driver mot makten ett mål då det gäller den egna ekonomiska överlevnaden.  
 
Frågan man kan ställa sig varför Flygbussarna ensamma skall företräda hela bussbranschen och att detta inte sker genom eller med BR? Litar FAC inte på BR:s kompetens eller resurser, svaret ligger på hand, nej vem kan lita på BR?  
 
Hade inte BR:s man i Bryssel, han som inte syns, finns han? Jodå han var med i Rom på UITP och festade men i Bryssel då? Hade det inte varit grundskola för honom att förse branschen med alla möjliga EU domar, EU fördrag? När jag redan 2002 kunde redogöra för vad som gäller?  
 
En annan konsekvens av domen är:  
När man blir ”hotat” då hittar man som i fallet Arlanda resurserna för att klara livhanken genom att samarbeta.  
Hur länge till skall då branschen låta sig styras av inkompetensen inom förbundet, där samma företag FAC sitter och bevakar sina egen intressen då man hittat för egen del födkroken genom SL/SJ och skiter i resten med vad som sker med landets övriga företag?  
Myglet/FAC/SJ/SL finns här http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=709  
 
Cynism kan inte bli tydligare!  
 
Kul slutsats av Marknadsdomstolen:  
att Luftfartsverkets intäkter kommer att vida överstiga verkets kostnader för den tjänst som verket tillhandahåller klagandena och att avgifterna således inte kan anses stå i rimligt förhållande till det ekonomiska värdet av tjänsten ifråga.  
 
Om man med detta mått av juridik skulle utsätta hela kollektivtrafikbranschen för en motsvarande prövning, vilket annat resultat hade det kunna bli än att alla Länsbolag läggs ned? Monopollagen tas bort, fri etablering införs?  
 
Det finns utsikter, nu är det inte marknadsdomstolen som har att ta ställning till denna fråga, men väl politikerna och ett nytt val är på gång och det saknas pengar överallt i samhället, hade det inte varit värt ett med ett samlat försök?  
 
EG-domstolen har i några fall framhållit att med "oskäliga inköps- eller försäljningspriser" i artikel 82 andra stycket a i fördraget skall förstås ett alltför högt pris som inte står i något rimligt förhållande till det ekonomiska värdet av den transaktion som genomförts (mål 27/76 United Brands mot kommissio¬nen, REG 1978, s. 207).  
 
EG-domstolen har i målet United Brands mot kommissionen, beträffande frågan om det rör sig om ett alltför högt pris, uttalat att det ”skulle till exempel kunna bedömas på ett objektivt sätt genom att försäljningspriset för ifrågavarande produkt jämförs med pro¬duktens självkostnadspris, en jämförelse som skulle utvisa vinstmarginalens storlek”.  
 
Domstolen uttalade vidare: ” I så fall skulle det göras en bedömning av om det finns en alltför stor brist på överensstämmelse mellan den kostnad som faktiskt har burits och det pris som faktiskt utkrävts och, om det visar sig vara så, skulle det undersökas om det är fråga om ett påtvingande av ett oskäligt pris, antingen i fråga om priset i sig eller i för-hållande till priserna på konkurrerande produkter.”.  
 
”Andra metoder är tänkbara – och den ekonomiska teorin har utformat flera metoder – som ger kriterier för när en produkt har ett oskäligt pris.”.  
 
Argumenten är fullt ut tillämpliga för att få slut på monopolet – men det är fel forum. Drömmar kan man väl ändå få ha?  
 

 
 
2)  
 
SEB Ühispanks förre VD, numera är huvudägaren till Tallink står under utredning  
 
Ordföranden för Estlands Finansinspektion Andres Trink har publicerat en utredning som nu ”sluppit” ut där man ställer frågan hur Ain Hanschmidt tidigare VD för SEB Eesti Ühispank kommit över majoriteten i aktierna för Tallink gruppen.  
 
Enligt finansinspektionen har man avvaktat en tid för att få in erforderliga svar från berörda personer. Den Estländska lagen är som en parodi och det är en lång väg kvar för att nå EU standard, i Estland behöver man inte i lagens mening inte under ED berätta vad som har föregått ett ärende då ärenden är sekretesslagda och ingen annat än en liten klick får ta del av uppgifterna. (sekretess)  
 
Ej heller övriga större delägare såsom Enn Pant och Kalev Järvelill vill yttra sig i frågan.  
En del relevanta länkar med anledning av Tallinks spännande affärer  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=687  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=699  
TALLINK och obetalda farledsavgifter, vilka man slapp betala.  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=721  
 
Tallink kör igång Stockholm – Riga  
 
Tallinks koncernchef Enn Pant har vid samtal med analytiker på nytt konfirmerat att bolaget skall starta trafik med 2 fartyg som kan föra med sig 1500 passagerare under 2006.  
 
Den 10 januari 2006 skall Nuvarande Regina Baltica gå in på Stockholm – Riga trafiken.  
Ett andra fartyg skall gå i trafik i mai, vilket det blir vill man vänta med att offentliggöra.  
 
Överenskommelsen har bekräftats av Lettlands kommunikationsminister Ainars Slesers. Det finns dock en liten hake som han inte nämner och det är utgången av valet i höst i Lettland. Vinner nuvarande regering chartras den nuvarande färjan Baltic Kristina som tillhör Latvias Rigas Juras Linija (RJL), ut till South Korean Shipping.  
 
ingående artikel finns på denna länk:  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=728  
Förlorar sittande regeringsmakten vad sker då? Allt är öppet eftersom nuvarande aktören som ägs av olika politiska intresse grupper i Lettland där det flockas många skumma element har ett eget intresse, dvs låta skattebetalarna förse dem med kapital och täcka upp förlusterna ur driften.  
 
Kort fakta:  
Ain Hanschmidt avgick som VD för SEB Ühispank i July 2005. Ett närstående bolag till Svenska SEB, som är huvudfinansiären av hela den stora expensionen med nya fartyg till Tallink, som saknar en motsvarighet i nordisk shipping, där man med ny redovisningsmetod avskriver nya fartyg på 50 år något som är helt sensationellt inom shipping.  
 
Ain Hanschmidt blev Styrelsensordförande i bolaget Infortar som äger majoriteten i Tallink  
SEB Ühispank började med att ge tidigare under Hanschmidts ledning ge förmånliga lån till moderbolaget Hansatee (numera Tallink) sedan 1997.  
Hanschmidt blev stor aktieägare i Hansatee (tallink) och äger därutöver minst en tredjedel av Linandell, ett bolag som kontrollera Tallink.  
 
Såpan om det Estländska rederiet lär fortsätta, som alltid är du bäst informerat genom detta Newsletter och framför allt långt innan du får läsa motsvarande i andra media!  
 

 
 
3)  
 
Veckans fundering!  
Ernst Wigforss’ ”Fattigdomen fördrages med jämnmod om den delas av alla”.  
Förr än vi anar, kan vi vara där.  
 
När medborgare som är i sin fulla rätt att kräva utlovad kvalitet i vård, skola och omsorg reduceras till att kämpa mot Don Quixotes väderkvarnar, då är både ”samhället” och demokratin i sig ute på ett sluttande plan.  
 
När vi väl har beträtt detta sluttande plan finns inte längre mycket att hoppas på i form av ständiga omorganisationer, och försök att lägga ut politiska rökridåer kommer bara att leda till ett fördjupat politikerförakt, vilket ytterligare förstärker den pågående normförskjutningen. Den enda realistiska utvägen måste ligga i att åtgärda maktsystemet som sådant. Om ansvar skall kunna utkrävas måste det göras tydligt var ansvaret finns, och så som det svenska systemet i dag är utformat är detta svårt, på gränsen till omöjligt. Det första steget på en lika lång som mödosam väg tillbaka måste därför bli en grundlagsreform.  
 
En första start till en radikal förändring är att slopa monopollagarna och släppa kollektivtrafiken fri.  
 

 
 
4)  
 
Vardagen är åter, semestern är passé, gör det här direkt  
 
1. Förbered en nyhet som du ska berätta om för media.  
 
Sätt dig ner och fundera på vad som är unikt för ditt företag. Fundera sedan på hur det kan göras så intressant att i vart fall tidningen vill skriva om det. Det finns mycket som är intressant med ditt företag. Och om du inte hittar det - skapa det (Skapa betyder inte att ljuga). Se till att du redan nästa vecka kan skicka ut 1 eller 2 brev till journalister du respekterar med en nyhet som får dem att säga: "är det här verkligen sant."  
 
2. Se över din hemsida  
 
Bestäm dig för att lägga dit något som lär dina besökare något. Kolla stavning, länkar. Gör helt enkelt din värld lättare för oss att förstå. Fundera på vad för information du kan och vill ge bort gratis till oss. Se över navigationen. Ta närmaste person till hjälp och be dem att ta reda på saker på din webbplats och se hur lätt eller svårt det är Inspirera oss och tipsa oss.  
 
3. Skriv ett brev.  
 
Skriv ett brev till dina bästa kunder. Brevet ska inte vara säljande. Det ska bara berätta något nytt om ditt företag. Om du tycker att det är slöseri med tid och att du har annat att göra så tänk efter vad du själv skulle tycka om en leverantör skickar ett trevligt brev som inte är säljrelaterat till dig. (hm..trevlig typ det där) Varför inte skicka en tialott eller en trisslott till dina bästa kunder och göra deras höststart lite roligare. Dina kunder behöver bli påminda om att du finns även mellan köpen - uppdragen.  
 
Som en kul julklapp ge dem en halvårs prenumeration för 159 spänn av Grönköping – det går alltid hem, avdragsgill till ett rimligt pris!  
http://www.gronkoping.nu/hardkodat/pren.html  
 
 
4. Spionera på konkurrenterna.  
 
Surfa på nätet. Kolla vad dina konkurrenter har förändrat. Vad gör de bra och vad gör de dåligt? Vad kan du göra för att bli bättre än dem för dina besökare? Planera och lägg in dina förändringar så att de kan börja jobba för dig till hösten. Här hittar du merparten av dina konkurrenter och hur mycket deras sidor besöktes 2004.  
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=660&show=660  
 
PS en ny mätning kommer längre fram för 2005.  
 

 
 
5)  
 
 
Det handlar om höga höns, anser skatteverket.  
 
Toppchefer inom Tetra Laval kan ha undanhållit miljontals kronor från beskattning i Sverige genom att få lön via ett specialkonstruerat finskt bolag. Skatteverket har lämnat över ärendet till åklagare.  
 
Det handlar om 38 anställda i Tetra Lavals toppskikt vid koncernens anläggningar i Stockholm och Lund. Under åren 1999-2003 har de kunnat dela på 60 miljoner kronor genom att få lön via ett finskt bolag som enligt Skatteverket bara är en konstruktion.  
 
Skattekontoret i Kristianstad, som ligger bakom granskningen, uppger att det finns såväl verkställande direktörer som vice verkställande direktörer, styrelseordföranden och styrelseledamöter i den grupp som har granskats.  
 
"Höga höns"  
 
- Det handlar om höga höns, ja, säger Tord Fexler, skattejurist vid Kristianstadskontoret och den som lett utredningen.  
I Finland har cheferna betalat 35 procent i skatt, mot 55 procents marginalskatt i Sverige.  
 
Svenska skatteverket i Kristianstad på utredningsresa till Finland! För att jaga hönsen och skönbeskatta hemmavid, om luckan i lagen fungera öppnar det nya möjligheter för många högavlönade som vill vara kvar i Sverige. Men glädjen är nog kort med tanke på att skatteverket har tolkningsföreträde genom ”generalklausulen” en unik lagstiftning som annars bara återfinns i diktaturer.  
 
Bolaget i Finland har kommit till enbart för att administrera bonussystemet, anser Tord Fexler. En revision på plats i Finland visade att bolaget inte har någon fast anställd personal och inte heller några egna lokaler.  
Adressen gick till en bokföringsbyrå, säger Fexler.  
 
Återskapa rättssäkerheten:  
Det första steget på en lika lång som mödosam väg tillbaka måste därför bli en grundlagsreform.  
 

 
 
6)  
 
MAN visar upp en ny generation av bränslecelldrivna bussar  
 
Den nya generationen har en betydlig bättre driftsekonomi än vad Mercedes Citaro har som finns i Stockholm ett kort tag till.  
Jag har tidigare skrivit om man ville göra slag i saken och föra samhället mot en renare miljö så får man ta utvecklingskostnaden med att förändra samhället.  
 
Men eftersom landet styrs av 2 kommunistiska röda och gröna partier där det gäller att knäppa av folk mera skatt samt att tvinga, med betoning på att tvinga. Därför kan man slänga iväg 3 miljarder kronor för att prov på Biltullar istället för att lägga pengarna i potten och ge ett bidrag för alla stadsbussar som utgör mellanskillnaden mellan ordinarie pris och merpriset för en bränslecelldriven buss. Hade man dessutom lagt upp ett program där man byter ut alla stationära oljepannor för hyreshus och villor skulle man åstadkomma dramatiska förändringar.  
 
Men det gäller inte miljön – det gäller att föra in samhället till en tvångsstat som Kuba, Nord Korea fast det vill man naturligtvis inte kännas vid. Alla är inte blinda!  
 
Se mer nedan, info från Olof Tegström  
 

 
 
Eder tillgivne  
 
 
Toni Schönfelder  
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Mail mailto:toni@schonfelder.com  
 
Ring till mig gratis med Skype: tonischonfelder  
För att ringa gratis ladda ned http://www.skype.com det tar mindre än en minut.  
 

 
 
PS  
Lägre pris för hyrbil i Spanien, kolla in min site,  
http://www.eurocasacar.co.uk  
eller  
http://www.eurocascar.com  
 
från en av Spaniens största biluthyrare med 24.000 bilar. Varför så lågt pris? Vi har den 3:e generationen av en helautomatisk bokningsite som fungera 24 timmar alla dagar året om med svar inom 1 minut.  
 
Biluthyrning i hela Världen!  
EuroCasaCar har 2 andra siter http://www.telluscar.com samt http://www.telluscar2.com Där vi med partners i England respektive Irland förmedlar bilar i hela världen inklusive att hyra bil i Sverige samt till Kanarieöarna, Madrid, Barcelona och flera hundra andra orter i Spanien. Mest populär just nu är att boka bil i USA, England samt i Frankrike på dessa 2 siter. Det lönar sig i vart fall att jämföra!  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.