Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Skattebefria samhällsnyttig kollektivtrafik! Uppmaningen kommer från kollektivtrafikbranschens företrädare Jan Erik Kjellberg, Bussbranschens Riksförbund, och Märta-Lena Schwaiger, Svenska Lokaltrafikföreningen. Kravet framfördes i samband branschens stora mässa Persontrafik 2001 "Skattebefria kollektivtrafiken! Beskattningen åderlåter kollektivtrafiken på pengar. En åderlåtning som direkt slår mot miljön, trafiksäkerheten och resenärerna. Beslutsfattarna måste sluta att se kollektivtrafiken som en kostnad och istället börja se till kollektivtrafikens samhällsnytta i form av ökad trafiksäkerhet, bättre miljö, minskad trängsel på våra vägar och tillgänglighet till arbete och kultur för alla människor." Tillåt mig att fräscha upp minnet ! Bussbranschens företrädare har sedan år spridit vilseledande , direkt lögnaktiga budskap. Så här ser jag Toni Schönfelder på budskapen. 1975 - 1980 Lobbades det regionalt att "samhället" skulle ta över all regional trafik. Expressen skrev i sin ledare: det torde alla begripa att det är rationellare att trycka 500.000 tidningar istället för 100.000. Det är bättre med ett få antal bolag som sköter all trafik än att hundratalet bolag skall sköta detta. Statens bidrag är ca 1 miljard till olönsam trafik. Transportrådet, driver frågan att "nationalisera" Sj , Postens diligenstrafik och GDG. Länsbolagen skapas. Maktkampen bryter ut om trafiktillstånd etc, det blir regionalbolagen som får dessa. 1985 - 1990 Regionalbolagen sväller i sin organisation, tusentals medarbetare anställs där det tidigare var ett handfull som skötte samma sak. Fler resenärer blir det inte, bidraget från skattebetalarna har nu svullit till dryga 15 miljarder. Det lobbas för högre bensinpriser ( beskattning ) från regionalbolagen så att folk skall tvingas ta kollektivtrafiken. Omvärlden ordna detta genom högre oljepris, staten hänger på med högre beskattning. 1990 - 2000 Det blir inte fler resenärer, men väl antalet anställda, nu är man uppe med dryga 30 miljarder i bidrag från skattebetalarna, ett bensinpris på över 10 kronor litern, högre fordonskatt, och säkerligen 10.000 anställda för mycket, i fyrdubbla led som sköter kollektivtrafiken som inte behövs. Totalt sedan 1980 är det knappt 15% fler resenärer därav flertalet i storstäderna, övriga sverige har antalet resenärer i princip minskat. Kollektivtrafikens kostnader har passerat svenska försvarsbudgeten och barnbidragen sammanlagt. 2001 Tysklands kommunikationsminister, tillsammans med delstatsministrarna samt DB chefen, den 21 september 2001 meddelar, i ett land med den i särklass tätaste trafikintensiteten har kommit fram till att Bilen är den "bästa kollektivtrafiken" för arbetspendlande och fritidsresande, det finns inget alternativ. Regionala pendeltåg som går lika snabba som ett X2000 tåg ( sköts av regionalbolagen ) kan endast lösa en del ,11% av storstadregionens transportbehov, buss & spårvägstrafiken kan endast lösa 16% av trafikbehovet resten måste bilen sköta, varför delstatsregeringarna uppmanas att bygga om eller fler nya effektiva vägar och parkeringsplatser som möter efterfrågan. Deutsche Bahn ( tyska SJ) skall sköta en bättre och snabbare järnvägstrafik som knyter samman alla stora städer samt centraleuropa. Det satsas 6.000.000.000 ( 1 miljard DM varje år under närmaste 6 åren ) på att byta ut alla tåg mot bekvämare och med ytterligare 9 miljarder DM bygga nya spår system för ICE ( tyska TGV tåg som kör 300 - 350 km/ tim ) så att tåget blir ett alternativ till Bilen och Flyget. September 2001, Göteborg Under dryga 20 år har man ägnat sig åt att " tvinga folk " att öka bidragen till kollektivtrafiken i Sverige, att med statens och kommunernas hjälp har kostnaden ökat till långt över smärtgränsen för den enskilde, han som betalar skatten, man drar in på parkeringsplatser i tätorter, jaga bilar med en tusentals "lapplisor", skapar medvetet trafikkoas, enkelrikta gator i städerna så att man försvårar framkomsten och allt detta för att man skall "tvinga" över folket att resa med en kollektivtrafik som bevisligen oaktat kostnaden är felplanerad och inte möter vad resenären egentligen efterfrågar. Vore det inte en bra studieresa, att resa till Berlin och ta reda på hur ett samhälle fungerar ( med 90 miljoner invånare på en yta hälften av Sverige ) där dom som är satta att bestämma har förstått vem som är deras huvudman ? Nämligen den som betalar skatten. Skattebefria samhällsnyttig kollektivtrafik?, inte ens om den vore helt gratis skulle antalet resenärer öka mer än marginellt, så illa är sanningen och för detta finns det flera undersökningar, alla gömda någonstans i någon byråkrats låda, för vem vill veta sanningen och att skicka hem tiotusen icke behövande medarbetare skapar inga röster. Är Sverige på samma planet som övriga världen? eller går det med den Svenska kollektivtrafikbranschen som med Dinosaorierna dömda att försvinna?. Jag hoppas på det sista för skattebetalarens bästa. Så kan man börja om från början. Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.