Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Svar med anledning insändaren "Busstrafiken är livsviktig" 3 juni 2000 GP debatt Ett understatement på gravens kant av en utdöende hierarki? Toni Schönfelder ger svar på detta decenniets märkligaste insändare från Bussbranschen. - mera pengar till bussen är det enda man kunde komma på! Med utsträckta armar erbjuder man dem som sitter på pengarna att sätta sprätt på ännu mer, detta är kontentan. Inte ett ord om den största strukturella förändringen hela branschen står inför. Länsbolagssystemet, med monopolupphandling och ensamrätt till all linjetrafik är fruktansvärd kostsamt och effektiviteten otrolig låg. Systemet som infördes i mitten av 80-talet skapade 10.000 nya administrativa arbetsplatser, till 100% finansierade av skattebetalarna Kollektivtrafikbranschen står inför den största förändringen i historien. Bussar med dagens motorer och partikelfilter, etanol eller andra bränslen är inte ett mindre problem än personbilsavgaserna. Tvärtom, eftersom bussarna i ett riksgenomsnitt har en mycket liten nyttoproduktion, många turer körs med få eller helt utan passagerare. Inte ett ord om att hela fordonsparken kommer att få bytas ut inom 4-5 år när en ny teknik med bränsleceller där giftiga avgaser ersätts med rent drickbart vatten som enda utsläpp. Ett 20 tal bussar i USA, Kanada och Tyskland testkörs sedan flera år. Mer information : HyWeb - hydrogen fuel cell energy information http://www.hydrogen.org/index-e.html" TARGET="_new">http://www.hydrogen.org/index-e.html">http://www.hydrogen.org/index-e.html Det blir ett samhälls krav att få bort alla fordon av alla slag med fossila bränslen Tågets roll i ett ekologisk perspektiv kommer att bli ifrågasatt. Sverige med sitt framskjutna IT-kunnande skulle kunna vara världsledande, och kan fortfarande bli det, om man förmår att bryta ned länsbolagsmonopolet. Det finns få branscher som så omedelbart skulle kunna dra nytta av IT tekniken som kollektivtrafiken. Med miljarder i besparingar Släpp loss krafterna på högskolor och universitet för att omstrukturera hela Kollektivtrafiken. Utan hänsyn till politiska eller länshinder. Ett fåtal ca 200 personer kan ersätta 10.000 Det är ett paket av åtgärder som hänger ihop. 1) Planera utbyte av hela vagnparken i Sverige mot nya avgasfria bussar 2) Varje kommun, skola, sjukhem, sjukhus, omsorg, vårdcentraler, färdtjänst anmäler sitt trafikönskemål via sin dator till en regionalt placerad dator, som planerar flödet, gör arbets scheman för förarna, publicerar sin egen tidtabell, allt detta med en handfull IT kunniga personer för hela landet. Hugade trafikföretag kan då själv anmäla sin buss, taxi, färdtjänstfordon etc till datorn som då lägger ut hela nyttotrafiken . GPS / GSM, Intranet, Bluetooth, WAP mm är tekniken som möjliggör det hela. 3) Anpassade bussar. Dagens bussar som i regel inte duger till att betjäna en bredare allmänhet, ex olämpliga för rörelsehindrade trots att dylika bussar funnits i över 30 år i marknaden, så finns det bara ett fåtal i Sverige, bara för att varken Volvo eller Scania haft dessa i sin produktion. 4) IT revolution i bussen ! Alla fordon, på räls som på gummihjul, kan programmeras medels mikroskopiska PET sensorer som övervakar hela fordonet i minsta detalj. Och som via fordonsdatorn rapporterar fordonets tekniska skick till verkstaden. Bedömer sin egen status, utverkar körförbud eller bokar in sig på verkstaden. Meddelar själv vilka fel som skall åtgärdas, utan dyrbar manuell felsökning vilket betyder många sparade arbetstimmar i felsökning på verkstad och med betydlig mindre stillestånd som resultat. 5) Inbesparing på 25 – 30 miljarder är fullt möjlig Inbesparingen är ca 25 – 30 miljarder för hela landet och samtidigt erhåller man en bättre kollektivtrafik, än vad som väntar när systemet är fullt genomförd Avskräckande exempel är Tyskland Kollektivtrafiken i Tyskland är ett avskräckande exempel. Ex i Tyskland där kollektivtrafiken är totalt ekonomisk under isen med en storsvulstig administration som är ännu större per fordon än i Sverige. Mycket på grund av en stark lobby, ( kommunala / regional ägda bussbolag tillsammans med busstillverkarna). Toni Schönfelder, fd marknadsdirektör GDG Biltrafik AB ( numera Swebus ) och dåtida chef för utlandsverksamheterna samt innovatör inom rese - transportbranschen Busstrafiken är livsviktig Det behövs en nationell handlingsplan för kollektivtrafiken En väl utbyggd kollektivtrafik med buss är nödvändig för ett hållbart samhälle, resonerar nätverket Buss & Samhälle. För stora grupper är bussen enda alternativet. Och den måste ges förutsättningar att få fortsätta vara det. Kollektivtrafiken rymmer stora möjligheter. Den spelar en avgörande roll för att hela Sverige ska leva och för att storstädernas trafikproblem ska kunna lösas. Den är en förutsättning för att många människor ska kunna ta sig till arbetet, vännerna och affären. Den är särskilt viktig för låginkomsttagare, pensionärer, kvinnor, barn och ungdomar. Kollektivtrafiken är miljövänlig och trafiksäker. Dagens kollektivtrafik har dock problem. I snitt görs tre av fyra kollektivtrafikresor med buss. Utanför Stockholms län sker fler än nio av tio kollektivtrafikresor med buss. Det betyder att busstrafikens problem också är kollektivtrafikens: 1. Dieselskatten höjdes vid årsskiftet med 75 miljoner kronor för kollektivtrafiken. 2. Fordonsskatten höjdes vid årsskiftet med sammanlagt 180 miljoner kronor för kollektivtrafiken. Som kompensation betalas 100 miljoner kronor tillbaka. Kvar blir ett underskott på 80 miljoner kronor per år. 3. Bussföretagens avtal med trafikhuvudmännen har urholkats och kompenserar inte för ökade lönekostnader, höjda fordons- och dieselskatter och stigande dieselpriser. 4. Närheten och tillgängligheten för resenärerna försämras av att kollektivtrafiken med buss kommer in för sent i stads- och trafikplaneringen. 5. Avsaknaden av EU-harmonisering på bussområdet leder till ökade kostnader för att anpassa fordonen till varje medlemsland. 6. Sena beställningar av nya bussar och trafikstarter vid samma tidpunkt runt om i landet leder till onödiga fördyringar och produktionsproblem för tillverkarna. 7. Svårigheterna att rekrytera förare har skapat flaskhalsproblem. Redan utsatta grupper saknar alternativ Problemen har låst in bussföretagen i en spiral av ökande kostnader och minskande inkomster. Spiralen leder till att miljöinvesteringar försenas, möjligheterna att leva och verka i glesbygden försämras, tillväxten hämmas, förarnas arbetsmiljö försämras samtidigt som de får sämre förutsättningar att göra ett bra jobb för resenärerna. Det är redan utsatta grupper som saknar alternativ som drabbas när servicen försämras eller biljettpriserna höjs. Det är pensionärer, skolbarn, kvinnor och låginkomsttagare som drabbas. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt att kollektivtrafiken ska stimuleras genom nationella ambitioner och regionala handlingsprogram. Men för att kunna lösa busstrafikens problem och ta till vara kollektivtrafikens möjligheter krävs det mer än nationella ambitioner. Det krävs, i likhet med Kjell Larssons, Björn Rosengrens, Mona Sahlins och Bosse Ringholms förslag i socialdemokraternas tillväxtrapport, en nationell handlingsplan för kollektivtrafiken. Statsminister Göran Persson har sagt att han vill se ett handslag mellan näringslivet och staten kring en politik som förenar miljöåtaganden med konkurrenskraftiga villkor för näringslivet. Oundgänglig del av hållbart Sverige Bussen är en oundgänglig del av ett hållbart Sverige. Utan en väl utbyggd kollektivtrafik med buss kommer transporterna aldrig att bli varken ekologiskt eller, för stora grupper av människor, ekonomiskt hållbara. Vi vill fortsätta ta vår del av ansvaret för miljön. Vi vill fortsätta att göra det möjligt för alla människor i alla delar av Sverige att vara rörliga i samhället, även pensionärer, skolbarn, kvinnor och låginkomsttagare. Vi är därför villiga att ta Göran Perssons utsträckta hand, liksom Gudrun Schymans, Birger Schlaugs, Lennart Daléus, Lars Leijonborgs, Bo Lundgrens och Alf Svenssons, om deras händer också innehåller konkurrenskraftiga villkor för busstrafiken. Vi är villiga att tillsammans med regeringen och de partier som vill satsa på kollektivtrafiken arbeta fram en nationell handlingsplan för kollektivtrafiken och tillsammans med kommuner och landsting utarbeta regionala handlingsplaner för kollektivtrafiken. Det krävs ett nationellt handslag för kollektivtrafiken med buss. Ulf Arensberg Informationschef Volvo Lastvagnar Sverige AB Claus Bay Vd Svenska Neoplan AB Kjell Bergkvist Vd Flygbussarna Airport Coaches Gunnar Boman Informationschef Scania Buses and Coaches Ulf Carlsson Försäljningschef Setra Evobus Sverige AB Dag Fagring Förbundsdirektör Svenska Bussbranschens Riksförbund Stefan Guttman Vd Volvo Bussar Sverige AB Ragnar Nordström Vd Linjebuss Sverige AB Leif Nyström Vd Scania Bus Nordic AB Claes Olofsson Vd Buss i Väst AB Lars Sandberg Projektledare Buss & Samhälle Christer Swärd Försäljningschef Mercedes Evobus Sverige AB Anette Ullskog Informationschef Linjebuss Sverige AB Samtliga undertecknare av artikeln ingår i nätverket Buss & Samhälle. Nätverkets syfte är att förbättra och utveckla förhållandena för busstrafiken i Sverige.

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web
http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.