Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch


Insändare av Martha Hellgren, Skellefteå
Familje medlem från tiden då Hellgren koncernen med säte i Skellefteå hade en omfattande Busstrafik, Åkerirörelse samt andra Industrier.


STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS UNDERSKOTT ÄR KULTURSPONSRING?

Vad är skattebidrag och vad är kultursponsring? Två ord att fundera på.
Under tiden jag forskat om busstrafikens utveckling under 1900-talet har jag vid återkommande tillfällen stött på ett uttryck som Kungliga Postverkets direktör Julius Juhlin myntade i början på 1900-talet och det är ordet kulturlinjer. Detta ord har därefter citerats i olika sammanhang speciellt när det gällt Norrland och som jag uppfattat det utan kännedom om vad Generaldirektör Julius Juhlin och fortsättningsvis Postverkets Diligenstrafik menade med kulturlinjer.
Definitionen av vad en kulturlinje är hämtar jag ur Diligensnämndens protokoll 1948-11-30 där de skriver. ”eftersom ett flertal diligenslinjer med hänsyn till belägenheten och det svaga trafikunderlaget äro att betrakta som kulturlinjer, (förf. kursivering) får man genom sistnämnda beräkningssätt veta, huru stor del av nettoutgiften (=skillnaden mellan inkomster och utgifter) som rätteligen bör falla på postföringen och huru stor del bör tillskrivas postverkets kulturgärning i de trakter, där diligenslinjerna framgå.”
Det jag vill fundera på är användandet av ordet kultur. Innebörden av ordet kultur i detta sammanhang är det samma som busslinjer som inte var kommersiellt lönsamma. Kostnaden för att uppehålla regelbunden trafik ansågs vara en kulturgärning.
Om jag drar ut konsekvenserna av detta resonemang så är all kollektivtrafik i Sverige idag kulturlinjer och innebär att även fattigpensionärerna i Norrland bidrag till kulturlinjerna som SL kör i huvudstaden Stockholm.
På vilket sätt då? Ja genom att det i det kommunala skatteutjämningsbidraget ingår SL:s (AB Storstockholms lokaltrafik) underskott. Ett underskott på ca 3,1 miljarder kronor enligt Svenska Lokaltrafikens statistik. Varför det? Ja befolkningsunderlaget i Storstockholm och de biljettintäkter som resenärerna betalar är för litet för att täcka kostnaderna för SL:s trafikutbud. Trots det stora antalet invånare i Storstockholm i förhållande till Västerbotten så är ”kulturbidraget” högre till varje stockholmare än till varje västerbottning som exempel.
Resultatet är att det i huvudstaden Stockholm och över hela Sverige körs en mängd kulturlinjer till vilka alla skattebetalare i hela landet, inklusive glesbygdsbefolkningen i Lappland, bidrar.
Vad är kultur? Ja enligt Bonniers svenska ordbok är det ”människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst området och vid en viss tid”. Är det kultur eller solidarisk skattefördelning mellan tätort och glesbygd när skattebidrag går till Stockholm på samma sätt som till Västerbottens län?
Stockholms läns landstings hela underskott 2001 på 2,2 miljarder kronor utgör ju som jag ser det 900 miljoner lägre än deras kulturbidrag till SL:s trafik varför underskottets storlek inte kan skyllas på skatteutjämningsbidraget till landsbygden utan stockholmarnas egna kostnader.

Martha Hellgren
Fil.lic.
Skellefteå


PS
Har du önskemål att få publicera egna insändare så är du välkommen om dessa berör Bussbranschen.
anm. Toni
DS

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.