Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

Publicerad GP Debatt 28/9 Bluff bakom busskampanj -------------------------------------------------------------------------------- Bluff bakom busskampanj Dieselavgaser dödar närmare 2 000 personer varje år och orsakar såväl astma som halsinfektioner. De partikelfilter som används för att rena dieselavgaserna tar bara bort de stora partiklarna, kvar blir mikroskopiska partiklar som är mycket farligare. Länsbolagen hycklar när de sprider budskapet att bussen skulle vara nyttigare än personbilen, anser Toni Schönfelder. Med reklamslogans över hela landet sprider länsbolagen sitt osanna budskap att bussen skulle vara nyttigare än den egna bilen. Vad man inte berättar är att bussarna med dagens motorer släpper ut fler farliga ämnen i luften än 50 personbilar med avgasrenare. Teorin om den rena bussen är baserad på idel fullsatta bussar, men genomsnittsbeläggningen är 22 procent. Skulle man ta hänsyn till verkligheten, att bussarna åker runt i Sverige större delen av dygnet med endast enstaka resenärer, framstår bilavgaserna som blygsamma. I en välkänd WHO-rapport, som branschen verkar ignorera, kan man läsa att dieselavgaserna dödar närmare 2 000 personer varje år i Sverige. Det kan jämföras med de cirka 550 som dödas i trafikolyckor. Dessutom drabbas omkring 30 000 ungdomar av astma och halsinfektioner, och vi har cirka 300 000 sjukdagar årligen för att vi andas in de mikroskopiskt små nanopartiklarna i dieselavgaserna. Busstillverkarna har skickligt undanhållit information om den negativa effekten av dieselmotorer för allmänhet och myndigheter. Moderna dieselbussar med diverse partikelfilter är bara strunt. Att biogas eller etanol (där merparten, cirka 80 procent, importeras från Brasilien till Sverige) skulle vara mindre farligt stämmer inte heller. Både bilindustrin och myndigheterna mäter partiklarna efter vikt. Genom att ta bort de stora partiklarna, vilket sker med partikelfilter, minskar vikten radikalt och de nya kraven klaras av. Problemet är att de stora partiklarna är relativt ofarliga. De landar ganska snabbt på marken och skulle man råka andas in dem, hostar man oftast upp dem igen. Busstillverkarna vägrar däremot att låtsas om de minsta partiklarna, under en tusendels millimeter i diameter, de som forskarna kallar nanopartiklar. Dessa svävar kvar i luften länge och vi kan andas in nanopartiklar som färdats tiotals mil från utsläppskällan. Det är dessa partiklar som dödar. De tränger rätt in genom kroppsvävnaderna och orsakar både cancer och luftrörsbesvär. En strukturell ödesfråga är hur Sverige skall finansiera den största tekniska förändringen av kollektivtrafiken någonsin i miljöanpassad riktning. Hur skall denna omställning klaras? Inom 4-5 år kommer de första serietillverkade bussarna, som lämnar endast rent drickbart vatten i stället för giftiga avgaser, ut på marknaden. Det är bränslecelltekniken som gjort detta möjligt. Detta är ingen framtidsdröm, ett 30-tal bussar är ute i drift på olika håll i världen, tre stycken kommer till Stockholm nästa år. Det kommer då snabbt att bli ett samhällskrav att få bort alla bussar, rälsbussar och andra fordon drivna med fossila bränslen. Konsekvensen blir att minst 9 000 bussar i linjetrafik måste bytas ut mot avgasfria bussar. Samtidigt tvingar länsbolagen i dag, genom villkoren i sina anbud, entreprenörerna att köpa nya bussar av det gamla slaget. I de upphandlingar som sker i dag blir avskrivningstiden för dessa miljöns neanderthalare upp till oansvariga 15 år, eftersom lägsta anbudet alltid vinner, oavsett kvalitet. Det torde vara en villfarelse att högre skatter leder till renare motorer, felet är att man använder sig av en snart 150 år gammal motorteknik. Bränslecelltekniken finns redan för husuppvärmning i serietillverkning, i stället för oljepannor, i Tyskland. Mycket snart kommer bland andra BMW, Audi och Mercedes, med sin A 160, med bränslecellmotorer. Bussar från MAN samt Mercedes serietillverkas inom 4-5 år, eventuellt tidigare. Revolutionen är i gång och den svenska lösningen med Europas högsta bränslebeskattning motverkar utvecklingen till renare miljöfordon, då ekonomin i trafikföretagen är farligt dålig. Den kompensation som länsbolagen erhållit från staten för höjda bränsleskatter har endast i undantagsfall kommit trafikföretagen till del. Det finns inga pengar för miljöinvesteringar helt enkelt, varför Sverige kommit på efterkälken. Den struktur med länsbolag som Sverige valt att sköta sin kollektivtrafik med motverkar sina egna syften. Förutom att det är ett stort slöseri med skattemedel, är ledordet kaos, vilket dagligen finns att läsa i Sveriges tidningar. Den miljöredovisning som finns i exempelvis Västtrafiks årsredovisning är goddag yxskaft. En plan för ett snart fordonsbyte till miljövänliga bränslecelldrivnabussar, där man avsätter medel för ett utbyte av hela Västra Götalands lokaltrafikbussar, saknas helt. I stället fortsätter man som tidigare att bluffa med röda, blå och gula miljövänliga bussar, som i verkligheten är en katastrof för naturen och människan. Toni Schönfelder busskonstruktör fd chef för GDG:s Continentbus internationella bussverksamhet Så fungerar bränslecellmotorn Motorn fungerar så att vätgas tillförs från ena sidan in i en cell, luft förs in från andra sidan. I mitten har man ett membran som är strömförande. Här uppstår en elektromagnetisk kraft som skapar tillräcklig energi för att driva ett fordon. Utsläppet består av rent drickbart vatten, inga andra avgaser. Vätgasen är i sig explosiv, men i speciella behållare är den ofarlig, även vid kollisioner med andra fordon. Framställningen av vätgas sker i Sverige utan dyrbara importer av olja eller annan energi. Källa: Toni Schönfelder

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.