Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör
Klicka på den artikel du vill läsa

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Bäste Läsare  
 
Newsletter "Varning Schönfelder" nr 14, den 11 april 2005.  
 
1) Rättelse om Tallink  
 
2) Olagliga miljözoner för bussar!  
 
3) Mera regler till dig som kör persontrafik!  
 
4) Volvo lägger ner i Drögmöller tillverkningen?  
 
5) Inflation på möten, kurser, kongresser.  
 
6) Danska speditörförbundets VD har lämnat sin tjänst med omedelbar verkan  
 
7) Travel Vision i konkurs  
 
8) Tillhör man nomenklaturan är det tillåtet att slira med sanningen.  
 
9) Avbruten el ersätts med 25 procent! Dyrare el!  
 
10) Skrämmande utveckling med alla nuvarande och blivande övervakning och inspelningsmöjligheter  
 
11) Den Svenska arbetslösheten handlar inte om några futtiga 4-5 procentenheter utan överstiger 20 procent, enligt (s) riksdagspolitiker  
 
12) Det fackliga inflytandet är ett demokratiskt problem.  
 
 
====================================  
 
 
1)  
 
Rättelse:  
"Tallink, Kalev Järvelill kommer från Finland med en god kunskap I sjöfart."  
 
Järvelill är inte alls från Finland. Det är Håkan Nordström, som blev VD i finska Tallink. Väinö Konga är VD för Tallink i Sverige.  
Järvelill är CEO för hela koncernen med säte i Tallinn och har sin bakgrund från estniska finansministeriet.  
Så går det bäste Herr Schönfelder när man skriver på nätter, så att ögonen blöder.  
Ber om ursäkt för denna fadäs som jag naturligtvis borde ha haft kunskap om eftersom Järvelill kom från finansministeriet vilket bedöms av bankerna som en extra tillgång för Tallink.  
 
========================  
 
 
2)  
 
Olagliga miljözoner för bussar!  
 
Har erhållit många förfrågningar och tyvärr har jag inte haft möjligheten att svara då "gubben" faktisk driver ett par företag där åtminstone ett kräver mycket övertalningsarbete, så är det alltid om man ligger långt fram i utvecklingen. http://www.komsol.nu är verksamheten som tar mycket tid i anspråk ett tag till.  
 
 
EU kommissionen har efter an anmälan från Toni Schönfelder 2002 utrett frågan om miljözonerna, den Svenska regeringen genom Näringsdepartementet har slingrat sig som en mask på en krok.  
Vad jag vill klarlägga med detta är att vi alla skall värna om miljön, det är ett hälso och en överlevnadsfråga inte minst för kommande generationer.  
 
Vill Sverige påskynda utvecklingen så har man via vägverket möjligheten att driva frågan i EU. Vad som inte kan accepteras är att enskilda kommuner hittar på egna regler som enligt svensk och EU lag inte är tillåten eftersom det avser ändringar på ett fordons tekniska beskaffenhet. Skulle exempelvis Städerna Lübeck, Kiel, Flensburg och Rostock införa motsvarande regler eller att ingen buss får vara längre än 10 meter skulle hela den Nordiska bussmarknaden inte komma längre än till tysk gräns. Nu kan dom inte införa dylika bestämmelser via förordningar lika lite som svenska städer kan göra detta.  
 
Att BR nu driver frågan i rätt riktning är bara att gratulera. Självklart skall man inte acceptera några inskränkningar eftersom det inte bara skulle gälla svenska utan även turistbussar från andra länder.  
För några tjänstemän hos kommunerna har det blivit en prestige fråga, man tål inte nederlag. Det spelar ingen roll, även dessa maktens män får lov att lära sig att syftet med lagar eller förordningar skall vara till det gemensamma bästa.  
Ifall dessa 4 kommuner menar allvar och vill göra något för miljön annat än läpparnas bekännelse, så driv då frågan att den Svenska staten säger upp avtalet med av staten ägda Vattenfall som bromsar varje form av införandet av bränslecellen.  
 
Vidare bör man inleda snarast med att starta en fond där man avsätter varje år en ordentlig summa pengar så att svensk bussnäring kan inleda och varför inte som första land i världen genomföra skiftet från dieselbussen till bränslecelldriven buss.  
Detta vore konkreta åtgärder som visar på allvaret och handlingskraft. För detta finns det ordentligt med pengar från EU som skulle applådera en sådan utveckling där ett land går före alla andra.  
 
Polisen och miljözonerna!  
 
Polisen är myndighetens verktyg att kontrollera att lagar och förordningar efterlevs.  
Polisen har däremot inte rätt att stoppar eller på annat sätt förhindra en buss att åka omkring i "olagliga" miljözoner eftersom själva förordningen är olaglig.  
Olagligheten har bekräftats av EU kommissionen, varför Polisen inte får agera utan att den själv gör sig ansvarig för en olaga handling.  
 
Förenklat uttryckt, det är fritt fram för bussar att köra var dom vill.  
 
Den jurist som bussbranschen har engagerat Kaisa Adlercreutz har helt rätt i sina antaganden och hoppas jag att bussbranschen denna gång inte ger efter utan kräver EU anpassade regler som gäller för alla bussar, lika rätt i alla EU länder.  
 
Jag hoppas också att BR:s ledning och styrelse denna gång ger BR:s Fredrik Gustavsson all uppbackning ända fram till dess att ärendet en gång för alla är borta. Varje åtgärd som inskränker en svensk eller utländsk buss utan att vägverket har skrivit en ny lag skall inte accepteras. Varje ny lag även om det är Vägverket som har skrivit den skall prövas mot EU lagen innan den accepteras. Det är vad BR är till för, skydda investerat kapital från myndigheters klåfingriga övergrepp. Skydda svenska & utländska bussar med turister att kunna färdas fritt, vilket är grunden i ett land som anser sig vara en rättstat.  
 
Det är ingen stor sak, det är frågan om allsmäktiga tjänstemän på gatu och trafikkontoren som skall lära sig var skåpet skall stå, en gång för alla.  
 
Du som har en buss som inte uppfyller de "olaglig" utfärdade reglerna kan tryggt köra vidare, skulle Polisen försöka stoppa ditt fordon så hänvisar till att varje ingrepp som Polismannen gör är ett brott mot EU lagen med konsekvenser. Får du en bot så kontakta mig så jag kan vidarebefordra den till EU kommissionen som ännu ett bevis för att svensk myndighet missakta EU lagen.  
Du behöver aldrig betala in boten utan enbart bestrida den. Kommer det till en prövning så kontakta mig så skall jag hjälpa dig, nu får det bli ordning på torpet även bland kommunala politrucker och tjänstemän.  
 
 
=============================================  
 
Tack Toni för att du ger röst åt oss små aktörer i bussbranschen.  
 
Jag läste i det senaste "NEWSLETTER" att EU äntligen har reagerat på den olagliga konstruktionen av regler för att hindra en fri konkurrens inom vissa delar av Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund.  
Upprättandet av miljözoner för att hindra tillfälliga transporter till och från stadskärnorna är vad jag förstår en produkt av framgångsrik lobbyverksamhet från politiker och den industri som gynnas av dessa regler.  
Du skriver att "EU nu meddelat att miljözonerna för Turistbussar är olaglig"  
 
Var kan jag finna detta dokument? Det skulle vara till stor hjälp då polisen haffar mig eller någon av mina chaufförer inom miljözonen.  
 
Vänligen  
XXX XXXXXXXXX  
 
Svar: Du kan tillskriva Näringsdepartementet "rättssekretariatet" och begära ett besked om att nuvarande miljözon förordning strider dels mot svensk lag samt mot EU lagen.  
 
Kom ihåg att EU övervakar inget land, EU är ingen polisstat. Det är först när EU kommissionen får in en anmälan som man agera, ibland tar det väldigt lång tid, oftast avvisar man anmälningar då dessa inte strider mot lagen utan är mer ett uttryck för personlig förorättelse. I detta fall har EU agerat mycket snabbt, endast 3 månader efter att jag sände in min anmälan tog man kontakt med den svenska regeringen (Näringsdepartementet).  
 
För min del är det den tredje anmälan till EU, i tidigare två har jag vunnit varav en viktig för bussbranschen avseende den legala importkvoten för vin och sprit med buss. Efter beslut har den svenska regeringen fått ändra berörda lagar. Det är inget självändamål, men jag blir så ända in förbaskat när personer från maktens Sverige trampar på hyggligt folk, struntar i konsekvenser som kan äventyra ett företags existens, jag blir ännu mer arg när branschorganisationer som BR i första omgången viker sig och tramsar med och i brev acceptera miljözoner bara dessa även gäller för utländska bussar. Branschorganisationer skall ha personal med kompetens som stöd för branschen och medlemsföretagen. Nu är processen igång och BR har kanske lärt sig av läxan, juristen man har inkallat förefaller ha rätt insikt och hoppas jag att ärendet snart är ur världen.  
 
 
=================================  
 
3)  
 
Mera regler till dig som kör persontrafik!  
 
Om alla är lagliga är en helt annan fråga!  
Förslaget har nu skickats till lagrådet på remiss. (lagrådet fungerar i Sverige som rådgivande och inte tvingande som i andra demokratier, detta sedan Palmes dagar)  
 
Förslaget siktar in sig på företag som har linjetrafik för personer med buss och spårbunden såsom tåg, tunnelbana eller spårvagn.  
 
De fyra viktigaste nya kraven som regeringen vill lagstifta om är:  
 
1) Krav på system för att ersätta passagerare. Transportörer ska ha ett system för att ersätta passagerare som drabbas av förseningar eller andra störningar i trafiken. Transportören avgör själv hur systemet utformas.  
 
2) Krav på tillförlitlig information om de transporttjänster man erbjuder och om transportörens ersättningssystem. Särskild hänsyn ska tas till funktionshindrade personers behov, både när det gäller på vilket sätt informationen lämnas och innehållet i informationen.  
 
3) Information vid försening.  
Transportörerna blir skyldiga att vid försening eller annan störning ge passageraren information om störningens orsak, hur länge den varar och vilka konsekvenser den får.  
 
4) Information då en resa säljs i förväg. För varje resa som säljs i förväg ska transportören lämna information om pris, avgångs- och ankomsttid, sitt ersättningssystem samt om vem som ska utföra transporten eller del av den om det är någon annan än den som säljer transporten. Passageraren ska på begäran ges en utskrift av informationen. Även här ska särskild hänsyn tas till funktionshindrade personers behov.  
 
Lagen ska träda i kraft den första juli 2006 och är tänkt att ingå i den transportpolitiska proposition som regeringen kommer att lägga fram senare i vår.  
 
TS kommentar:  
Varifrån kommer alla galenpannor? Har någon kontrollerat vilka andra lagar och förordningar som reglerar dagens trafik ur ansvarshänseende? Utan att ha läst på mig är jag ganska övertygat om att flera punkter redan är reglerade. Hade man i Sverige haft ett tvingande lagråd (i Sverige är dom bara ett rådgivande organ) som kontrollera alla nya lagar med redan existerande, även mot grundlagen, och hade man haft en konstitutionsdomstol (endast ett fåtal totalitära stater samt Sverige saknar en dylik domstol som är grundstenen i en fungerande demokrati) skulle mängder av olagliga förordningar likt den för miljözonen samt nuvarande resegaranti aldrig ha kommit tillstånd eller blivit ändrade när det begavs.  
 
Det är inflation i att reglera, om branschen hade varit en fri bransch och kunderna haft en valmöjlighet skulle företag som inte lever upp till service och kvalité automatisk förpassas ur branschen, en väg att föredra istället för det ständiga reglerande som blir alltmer snårigt.  
 
Enligt en utredning jag nyligen läste utgiven av lagrådsjurister finns det över 5000 lagar och ytterligare otaliga förordningar som antingen strider mot grundlagen eller existerande lag.  
Otroligt, och så länge alla jamsa med utan att sätta press och agera kommer detta att få fortsätta. Det är bland annat därför man har en branschorganisation som skall ta sig an dylika frågor.  
 
 
==============================  
 
4)  
 
Volvo lägger ner i Drögmöller tillverkningen?  
 
Volvo Bussars tillverkning av turistbussen 9900 i tyska Heilbronnfabriken (f d Drögmöller) blöder. Nu är styrelsens tålamod slut och fabriken får inga mer pengar.  
Tillverkningen ligger på en alldeles för låg nivå och enligt uppgifter av Volvo på cirka 100 bussar per år.  
Framförallt exporten av 9900-modellen har varit en besvikelse. Den ekonomiska press turisttrafiken med buss lider under har kraftigt begränsat investeringarna i lyxbussar typ 9900.  
 
I augusti 2004 provkörde jag bussen i flera dagar, se bifogad länk, http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=662  
 
En bättre buss har jag inte haft nöjet att köra på länge, som jag skrev då och menar lika fullt idag, säljs inte bussen är det inte fel på produkten utan på säljarkåren. Bussens pris var helt OK och inte minst konkurrenskraftig. Som oftast när nåt inte fungera är det marknadens fel, FEL, det är Volvos personalpolitik det är fel på. Att sälja buss kräver inte bara en bra produkt, det krävs ett ansikte, affärer gör man med små bolag som vill känna trygghet hos säljaren, det är personkemin som säljer i första hand, bussen i andra hand.  
 
Ett bra exempel på hur det fungera i Sverige är Neoplans och Setras framgångar, det är ett fåtal personer som är ansiktet, det är deras vunna förtroende som säljer. Volvo har på den tyska marknaden gjort alla misstag man kan göra under flera årtionden. När jag besökte Volvo montern på RDA workshop i augusti 2004 så var det allt annat än en upplyftande föreställning. Volvo hade för några år sedan en av branschens toppmän, han lämnade Volvo efter att den dåtida ledningen för Volvo ville "handla" bussbolag åt Linjebuss och andra som ville in på den tyska marknaden. Ett strategiskt misstag.  
Att kasta in handsken kan vara ekonomiskt riktigt i ett kort perspektiv, i ett längre absolut fel!  
Det som krävs av er på Volvo är att ni ta fram personer som idag misshandlas hos Setra Evobus, Neoman och dom är många, det finns flera av stort kaliber som inte har något emot att flytta ifall Volvo visade lite mer uthållighet. Den tyska buss marknaden är störst i Europa, men svår att nå ut till eftersom den teknokratiska försäljningen inte har en chans.  
 
Det finns mycket att skriva om detta, att det finns förbättringar på 9900 är klart, det finns det på alla bussar, vad Volvo kan stoltsera med är att man har en gedigen image från lastbilar och personbilar. Det som saknas är rätt man på rätt plats på buss sidan och denne har saknats i åtminstone i 20 år.  
 
 
 
============================================  
 
5)  
Inflation på möten, kurser, kongresser.  
Den stort lanserade kongressen av Stockholms Mässan Nordic Transport Convention (NTC) lockade 87 personer - mot förväntade 350  
 
"Nordic Transport Convention (NTC) samlade 87 betalande deltagare, en siffra som ska jämföras med målsättningen/förhoppningarna i början av året på ca 350 deltagare. På konferensen fanns ytterligare 73 registrerade deltagare - drygt 50-talet talare och debattörer, press samt organisatörernas personal (allt enligt arrangörens egen deltagarlista).  
 
Bakom evenemanget NTC står Eracon International Konferensforum AB, Linköping, i samarbete med Stockholms Hamnar, Svenskt Flyg, Svenskt Näringsliv, Transportindustriförbundet, Tullverket, Stockholms Handelskammare samt Stockholmsmässan.  
 
Arrangörernas utfallsanalys av det katastrofalt usla deltagarantalet på denna NTC:s första logistikövning torde bli svår och smärtsam. Trots en rad tunga organisationer bakom evenemanget och med en hyggligt omfattande marknadsföring svek publiken. Varför?  
 
NTC gjorde i höstas ett första försök att arrangera denna nordiska transportkonferens, men försöket - som då omfattade två hela dagar - misslyckades på grund av för få anmälningar och sköts upp till nu i april.  
Med samma iskalla intresse för evenemanget en gång till var det på vippen att man ställde in det hela igen. Men, med en åsnas envishet valde man att köra på och hoppas på det bästa.  
Till slut syns det vara ett sundhetstecken då Kollektivtrafikbranschen har alldeles för många mötesplatser med samma talare, med samma budskap, Innavel ger ingen utveckling det borde alla känna till.  
Riktigt illa är det, när allt betalas med skattefinansierade pengar.  
Denna flopp är ett hälsotecken, det finns minst 7 andra tillställningar som borde läggas ned.  
 
Det finns egentligen bara en konferens, den behövs bara en enda gång, när blir Sverige fritt från planhushållningen inom kollektivtrafiken.  
 
 
================================  
 
6)  
 
Danska speditörförbundets VD har lämnat sin tjänst med omedelbar verkan!  
 
Torben Holm, vd i Danske Speditører, dvs det danska speditörförbundet, har med omedelbar verkan lämnat sin post.  
I ett pressmeddelande anger förbundet oenighet om framtida strategier som anledning till avgången.  
Ordföranden i förbundets styrelse, Sven Buhrkall, tillika president i Nordiskt Speditörförbund, tar över ledningen tills efterträdare utsetts.  
Danske Speditører har 220 medlemsföretag med ca 10000 anställda.  
 
När kan man förvänta sig ett offensivt BR där man börja göra rent hus? Oenighet om framtiden, va roligt, det fanns hos Danskarna åtminstone en framtid att vara oenig om, den finns med all säkerhet inte för bussbranschen om den tillåtes fortsättningsvis förblöda.  
Som man bäddar, får man ligga!  
 
 
 
==================================  
 
7)  
 
Travel Vision i konkurs  
Travel Vision Scandinavia, som bland annat äger och säljer medieutrymme på tv-skärmarna i Arlanda Express-tågens vagnar, begärde sig självt i konkurs förra måndagen.  
Men verksamheten lever vidare och konkursförvaltaren letar efter en köpare..  
 
 
==================================  
 
8)  
 
Tillhör man nomenklaturan är det tillåtet att slira med sanningen.  
 
Försöket med trängselskatt i Stockholm kan starta tidigast den 3 januari nästa år, skriver Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i ett brev till regeringen, rapporterar Sveriges Radio Stockholm.  
Skogö skriver i sitt brev att förseningen av försöket hittills har kostat över 100 miljoner kronor och glömmer helt politiskt korrekt bort att man inhandlat bussar för närmare 1 miljard och att SL berikat sig med åtskilliga miljoner för sitt arbete.  
Den senaste tidtabellen sa att trängselskatten skulle starta den 15 augusti, men ursprungligen var det tänkt att försöket redan skulle ha varit igång sedan länge.  
 
Nu ska regeringen avgöra om ett missfoster till trängselskatten kan startar den 3 januari 2006 är tillräckligt långt för att kunna utvärderas. Ett försök som skall pågå fram till den 31 juli nästa år. För 6 månader har dom röda och gröna kommunisterna i stadshuset satt sprätt på dryga 2 miljarder kronor som den av regeringen mest rättrogne Ingemar Skoog får det till 100 miljoner.  
Klåpare är nog ett alldeles för milt uttryck!  
 
===============================  
 
9)  
 
Avbruten el ersätts med 25 procent! Dyrare el!  
 
Efter orkanens härjningar i det Grönköpingska elnätet har nu ersättningens till de drabbade äntligen fastställts.  
Elen blir i fortsättningen 25 procent dyrare.  
http://www.gronkoping.nu/index.php?action=las_text&id=1111163998  
 
Läs du också Grönköpings Veckoblad, som bara överträffas av verkligheten.  
http://www.gronkoping.nu  
 
 
=============================  
 
10)  
 
Skrämmande utveckling med alla nuvarande och blivande övervakning och inspelningsmöjligheter  
 
 
Här fortsätter en allmän redogörelse om vilket samhälle vi vill leva i.  
Det är en allmän brist på tillit i samhället, och det från båda håll. Brist på trygghet är det nog också, mest från medarbetarnas sida. Det är inte bra, det underminerar på alla håll och kanter. De som väljer att spela in andra, övervaka utan kännedom för den övervakade och kanske i förlängningen förbjuda folk att e-posta till sina nära och kära talar nog mera om hur de själva fungerar än hur deras undersåtar fungerar. Rykten förekommer alltid att inspelning och logg-betittning förekommer på alla företag  
Tillit är motsatsen till kontroll (ytterst förenklat). Den man inte litar på vill kan man kontrollera. Samtidigt är "blind tillit" något man inte bör ägna sig åt. Det gäller att hitta den kreativa balansen mellan tillit och kontroll.  
 
När jag visar tillit får jag tillit tillbaka. Detta är en ömsesidig process. När jag visa att jag inte har tillit till någon får jag inte tillit tillbaka. Det blir i stället en uppåtgående spiral av misstänksamhet.  
Det intressanta med tillit är att det rör sig om en självuppfyllande profetia på ett omedvetet plan. Jag kan hålla med om att som sägs om oron inför det framtida kontrollsamhället med hjälp av alltmer avancerad IT och en uppsjö av tekniker för och emot. Men är inte problemen och lösningarna av mänsklig natur och hur vi förhåller oss till varandra - tekniken är enbart ett instrument.  
 
Tillit är starkare än kontroll.  
 
I princip skulle jag idag kunna montera en webbkamera för att kunna titta på vad snickaren gjort i köket under dagen (det renoveras). Men tanken slår mig aldrig, endast i detta tankeexperiment så att säga. Men det finns säkert folk som till och med skulle göra just det.  
 
Vem vill bli övervakad, viktad och bedömd av någon (vilka är mätpunkterna) är väl det första jag tänker på. Vem spelar in och varför?  
Gällandes arbetsplatser - Var finns integriteten och förtroendet för medarbetarna? Det är väl utkastat vid införandet av övervakningssystem som spelar in tangentnedtryckningar till reagens på röstläge i telefonsamtal.  
Att försvara det med att medarbetarna blir bättre och effektivare kan stämma initialt men jag är ändå tveksam...  
Mycket av allt detta kan mötas via kompetensinventering och då uppföljande kompetens höjande insatser. Det jag tror på är att införstådda och motiverade medarbetare presterar otroligt mycket mer än övervakad personal. (Om inte annat vet man detta från forna Sovjet där ett helt samhälle var övervakat)  
När man följer dessa olika trådar här så verkar många arbetgivare (och som nedan säljare) ta till sig tekniken på, vad jag anser vara att ta den enkla vägen ut. Visst, tror fullt och fast på att vissa anställda kan få sig en väckarklocka om de blir konfronterade med bevis på att de såsar till det ibland. Nackdelen är väl att de som är driftiga och gör sitt också kommer att bli övervakade.  
Jag vet fall där eftersökt och med värvarmöte inbokad resurs har vänt i dörren då de såg stämpelklockan som ekonomiansvarig vurmat för... Misstänker att samma kommer att hända med dessa nu snart schabloniserat införda övervakningssystem på vad jag misstänker endast återfinns på de större företagen då detta kostar en del att installera och att sen övervaka / tolka. (det berömda OHt växer) För denna utveckling är, hur man än vrider det, kränkande för de som gör sitt.  
 
Är för övrigt mycket tveksam till bevisvärdet av inspelade samtal som affärsdokumentation. Men det kan säkerligen någon juridisktkunnig kommentera bättre.  
 
Tekniken håller ju nu på att möjliggöra storskalig inspelning av alla röstsamtal (får snart kanske sluta kalla det "telefon"). Via internet-telefoni (Skype) är det lätt att låta en applikation spara ner allt som går genom datorns ljudkort, och för en del mobiltelefoner finns det också program som gör det automatiskt.  
 
Det är så lätt att spela in samtal nu att jag tror att folks uppfattning om vad som är "hyfs och vänlighet" kommer att ändras. Man kan tänka sig att det börjar med samtal som verkligen kan vara bra att dokumentera, som förhandlingar per telefon, för att sen glida över allt mer på vilka samtal som helst.  
 
I Nästa Newsletter kommer mer om detta ämne.  
 
=============================================  
 
 
11)  
 
Den Svenska arbetslösheten handlar inte om några futtiga 4-5 procentenheter utan överstiger 20 procent,  
 
Somliga kunskaper vill man inte ha.  
Som att 2,24 miljoner människor inte går till jobbet en vanlig vecka. Som att 1,4 miljoner av totalt 5,8 miljoner människor i arbetsför ålder lever på statliga bidrag. Som att Pär Nuder och den socialdemokratiska regeringen tycker att vi ska höja skatten ytterligare på dem av oss som alltjämt masar sig till jobbet - för att betala vård och omsorg för de övriga 3,2 miljoner människor i den svenska befolkningen, som med ålderns rätt inte ingår i arbetskraften.  
 
Det väckte ju viss uppmärksamhet häromveckan när en socialdemokratisk riksdags- och fackföreningsman tog bladet från munnen och konstaterade att den verkliga arbetslösheten inte handlar om några futtiga 4-5 procentenheter utan snarare uppgår till dryga 20 procent, om man ser till alla som av en eller annan orsak inte arbetar.  
 
Någon kommenterade detta överslätande med att den andelen trots allt inte är så unik för Sverige.  
 
Det är en sak om människor som inte förvärvsarbetar försörjer sig själva eller försörjs av närstående. Jag har stor respekt för människors individuella livsval; alla frestas inte av att arbeta åtta timmar om dagen fem dagar i veckan i 40 år. Men det är en helt annan sak när människor, som faktiskt skulle kunna arbeta och försörja sig själva, skickar notan för sin ledighet till skattebetalarna och gör oss andra till ofrivilliga tvångsförsörjare.  
 
Den svenska kollektivtrafiken har i grunden förändrats i sin struktur från att vara företag till att vara uppdragstagare.  
Tiotusentals anställda inom trafikföretagen mår illa, därför att dom behandlas som ett nummer och inte som kreativa medarbetare. Det finns inte utrymme för kreativiteten helt enkelt.  
Samma politiker som ojar sig över de höga kostnaderna inom sjukvården skapar tiotusentals arbetsplatser inom sjukvård och kollektivtrafiken där medarbetarna vantrivs och blir sjuka. Om detta inte vore ett skäl nog att se över politikernas inflytande över Landstings styrda verksamheter.  
 
Bussbolagen som egentligen under en fri tillvaro kunde vara en arbetsplats fullt av glädje, en plats för innovativa medarbetare och företagare har istället förbytts till uppdragstagare som för vidare dåliga order från legofolket som satt sig att sköta verksamheterna i länsbolagen vars beslut och order leder till massjukskrivning.  
 
Somliga kunskaper vill man inte ha, och detta är ännu ett ämne som det inte finns plats för i fackpressen.  
En sak är alldeles säker, ökade bidrag till länsbolagen löser inte en i grunden fel aktig struktur, den kan bara lösas av folk med insikt och att någon tar bladet för munnen och börja beskriva eländet, bland alla andra eländen!  
 
En lagändring som tillåter fri etablering och verka som fria företagare är en första början till att återskapa glädje, en friskare arbetsplats leder snabbt till ett friskare samhälle.  
När tar BR och branschtidningarna tag i denna för branschen avgörande fråga?  
 
 
 
============================  
 
12)  
 
Det fackliga inflytandet är ett demokratiskt problem.  
 
Det fackliga inflytandet är ett demokratiskt problem. De fackliga ledarna väljs inte i allmänna val, men de har makt att påverka alla.  
 
Vilka ska styra Sverige (om nu Sverige ska styras) - politiker valda av alla, eller fackliga ledare valda av ett fåtal rättrogna?  
När arbetslösheten stiger skäller de borgerliga på den socialdemokratiska regeringen. Men de skäller sällan eller aldrig på facket och fackets kollektivavtal.  
(Med arbetslösheten avser jag den registrerade, som är relativt låg; den faktiska, som inkluderar AMS- och bidragsförsörjda, överstiger 20%)  
 
Dagen då Fredrik Reinfeldt kröntes till ordförande för moderaterna sade han i en intervju i SvD att moderaterna framgent ska acceptera de fackliga kollektivavtalen.  
Sju LO-förbund kastade ut ett litet lettiskt byggföretag ur landet nyligen. Fackets blockader stoppade företaget. Arbetsdomstolen, där facket är representerat, underkände letternas krav. Centrala LO ställde upp bakom förbunden. Och fackets man i regeringen Hans Karlsson sade två gånger om dagen i medierna att facket hade rätt, svensk ordning skulle gälla, det lettiska företaget skulle tvingas teckna svenska kollektivavtal (och i praktiken betala dryga avgifter till Byggnads). Några i den borgerliga "oppositionen" grymtade försagt. Det var allt.  
 
Att LO-förbunden kunde slänga ut ett utländskt företag strider mot grundtanken i de EU-fördrag som Sverige undertecknat. Övriga EU-länder kan bara se detta som ett bevis för att den svenska regeringen är underställd facket.  
Nu är det för all del inte slut på denna historia, Lettland har anmält Sverige till EU domstolen eftersom man bryter mot ingångna EU avtalet från 1995.  
Jag har i tidigare Newsletter berättat om den svenska dubbelmoralen, att först skriva under ett avtal i full vetskap om att detta strider mot EU:s grundläggande frågor om den fria rörligheten av företagsamhet, samtidigt som man vet att Fackets avtal med den svenska arbetsmarknaden utelåser den fria rörligheten. Detta är politik och en eftergift av den borgerliga regeringen 1994 när man gjorde sin ansökan till EU till socialisterna och facket. (s) kunde acceptera ansökan med vetskap om att när det blir aktuellt och hela saken dras inför EU där man kommer att besluta i enlighet med EU lagen, är det inte den svenska regeringen som bär hundhuvudet mot facket utan det är elaka EU:s fel varför man fördjupa EU fientligheten hos alla rättrogna. Det om något pekar på att inte ens dubbelmoralen hos borgarna och socialdemokraterna regera detta land, utan det är fackföreningarna i båda blocken.  
 
Den fackliga makten har två problematiska dimensioner. Den första är att facket öppet finansierar regeringspartiet. Att Systembolagets "butikschefer" fått några resor är principiellt en bagatell jämfört med LO:s bidrag till regeringen. Symbiosen mellan LO och regeringen leder till den starkaste koncentration av makt över människor vi haft i det här landet sedan Karl XI.  
Och fackets makt är grundlagsfäst. Rätten att strejka ingår i RF:2, d v s kapitlet om mänskliga rättigheter. Nu är det i en logisk analys av rättighetsbegreppet mycket svårt att definiera rättigheter annat än i individuella termer. Men den svenska riksdagen har gjort ett undantag och gett fackliga organisationer mänsklig rättighet att "vidta stridsåtgärder" - detta oavsett hur många av medlemmarna i organisationen som är med om saken.  
Inga andra organisationer har någon motsvarande grundlagsfäst rättighet.  
Europakonventionens art 11, om fackliga rättigheter, handlar inte om fackets rätt utan om individens rätt att ansluta sig till fackföreningar.  
Här finner vi den stora skillnaden mellan det svenska systemet och EU, får jag återigen påpekar det är ingen som bett Sverige att bli medlem i EU utan det var den svenska regeringen tillsammans med oppositionen som ansåg sig "tvingad" att gå med för att inte stå utanför och isolerat från ett annars fritt Europa.  
 
Kollektivavtalen  
Den andra dimensionen gäller kollektivavtalen. Facken sluter kollektivavtal om lönevillkoren. Avtalen blir bindande för alla företag och i princip alla anställda. Därmed sätter facken höga minimilöner för alla.  
En praktisk invändning blir att avtalen sätter lönekostnaderna så högt att många med oklara meriter och oklar arbetsförmåga utestängs från arbetsmarknaden. Ovanpå lönerna kommer löneskatterna. En företagare måste betala minst ca 16 000 kr/mån för en anställd. Om han inte vet huruvida den arbetssökande kan prestera för 16 000 kr/mån, kan han inte anställa personen.  
Stora grupper oklart meriterade står utanför arbetsmarknaden. Med löneskatter och kollektivavtal reser staten och facket höga hinder för ungdomar och invandrare.  
Nu till det principiellt allvarliga, och intressanta: den fackliga makten. En marknad arbetar med kontrakt. Köp, försäljning, anställning, leverans - allt regleras i kontrakt. Ett företag är ett knippe kontrakt mellan ägare, ledning, anställda, leverantörer, kunder, etc.  
Kontraktsrätten är alltså marknadsekonomins juridiska fundament, och grundläggande rättighet.  
Ett fritt land (antag att Sverige vore ett sådant) måste införa en individuell kontraktsrätt. Om den funnes skulle alla kunna teckna avtal med företag om individuella löner. Och nästan alla nu arbetslösa ungdomar, invandrare etc skulle kunna få ett jobb, med en lön som svarade mot deras förmodade kompetens  
Gröna, röda Kommunister och socialisterna säger givetvis nej till en fri arbetsmarknad, fri från att låsa in folk i kollektivavtal.  
Hur många borgerliga partier skulle säga ja till en sådan förändring och en avreglering från ett marxistiskt lönesystem? Ett lönesystem som skapat att fler människor står utanför arbetsmarknaden och måste hållas ekonomisk under armarna av de få övriga som finns kvar i arbetslivet. Är detta jämlikhet?  
Tanken svindlar!  
 
==================================  
 
 
Soliga och varma hälsningar  
 
Eder tillgivne  
 
Toni Schönfelder  
 
Tel 0034 616 421 085  
Fax 0034 966 69 81 58  
 
Välkommen och koppla upp dig till mig, ring Gratis med Skype min kontaktadress är: tonischonfelder  
Ladda du också ned från nätet http://www.skype.com  
 
Min webbsida:  
http://www.toni-schonfelder.com  
 
==============================  
 
Du som planera att resa till Spanien,  
Här bokar du din hyrbil på den första helautomatiska webbsiten dygnet om med dom i särklass lägsta priserna, nu över 20.250 bilar och minst ett 30 tal bilmodeller som du kan välja mellan.  
Vi finns på Alicante, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Jerez/Cadiz, Almeria flygplatser dygnet om för avhämtning samt på ett 20 tal lokala kontor.  
Hyr på en flygplats och lämna bilen på en annan utan extra kostnad.  
http://www.eurocasacar.com Du får svar inom 1 minut, en Voucher inom 1 timme, dygnet om alla dagar.  
 
För Kanarieöarna och till hela Världen klickar här, alltjämt halvmanuell ibland tar det tid att få världen att inse automatikens fördelar http://www.telluscar.com  
 
Tillbringa några dagar i Solen och spela Golf?  
Varför inte koppla av några dagar i Alicante/Santa Pola ca 15 minuter från flygplatsen högt beläget direkt vid havet med en magnifik utsikt. Vill du spela Golf? Går det bra  
http://www.eurocasa.nu det är Margret som tar hand om din bokning som talar svenska och fixa med golftider och annat, det finns 9 mycket bra 18 hål banor inom en radie av max 20 bil minuter till halva priset mot vad som finns på Costa del Sol. På banor av Internationell klass, enligt dom som kan och har kunskap  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.